Årsmøde 2011

xx
World Music Denmarks årsmøde
tirsdag den 26. april 2011, kl. 19.30-22.00
Mødelokalet, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2010
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af ekstern revisor
10.  Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Peter Suwalski blev valg som dirigent og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt. Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik formandsberetningen for 2010. Hun gjorde desuden rede for forløbet omkring folkemusikopgaven. Sidste efterår opsagde Statens Kunstråds Musikudvalg den 4-årige driftsaftale med Folkemusikkens Fælles Sekretariat. De spurgte de øvrige genreorganisationer, om de kunne påtage sig opgaven med at administrere de midler, der var af sat til folkemusikområdet i de to sidste år hvor driftsaftalen løber. De tre øvrige genreorganisationer tilbød alle at påtage sig opgaven, men et enigt Musikudvalg valgte at indgå aftale med World Music Denmark. Musikudvalget har desuden udpeget et fagudvalg for folkemusikområdet, der skal bistår World Music Denmarks bestyrelse med at løse opgaven.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2010
Kasserer Annette Sørensen Bellaoui gennemgik årsrapporten. Årets resultat for 2010 på -142.465 kr. er resultat af et bevidst valg mhp. at bringe egenkapitalen væsentlig ned fra de 180.553 kr., som vi startede året med, til de 38.088 kr. der blev resultatet ved udgangen af 2010.
Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2011
Flemming Harrev fremlagde budgettet, der er på 1.933.969 kr. i 2011. Budgettet følger de aktivitetsområder og støtteordninger, der indgår i den 4-årige driftsaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg. Efter at budgettet blev lagt sidste efterår har World Music Denmark siden fået tilsagn fra Nordisk Kulturfond om tilskud på 260.000 kr. til en nordisk showcase scene på Womex, som vi deler med vores samarbejdspartnere i Norge, Sverige og Finland. Løsningen af folkemusikopgaven forudsætter et særskilt budget, der skal godkendes senere på året af Musikudvalget.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 6. Valg af formand
Maria Carelse blev med akklamation enstemmigt genvalgt som formand.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Alexander Nicolas Truelsen, Annette Reinhardt, Annette Sørensen Ballaoui og Johan Bylling Lang blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig valgperiode (til foråret 2013).

Ad. 8. Valg af suppleanter
Fatma Zidan blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode (til foråret 2013).

Ad. 9. Valg af ekstern revisor
Mogens Olsen, Dansk Revision, blev valgt.

Ad. 10.  Eventuelt
Intet.