Årsmøde 2015. BaggrundForud for det kommende årsmøde d. 24 maj og ekstraordinære årsmøde i efteråret, følger her en opridsning af den aktuelle situation i WMD og en begrundelse for den i indkaldelsen foreslåede proces med udsættelse af punkter på dagsordenen.

På årsmødet d. 24. maj vil WMDs bestyrelse anmode om udsættelse af alle punkter på dagsordenen på nær godkendelse af årsrapport for 2015. Alle punkterne vil blive taget op igen på et ekstraordinært årsmøde i efteråret. Datoen for dette er endnu ikke fastlagt og afhænger af den videre proces.

Begrundelsen for denne fremgangsmåde er at WMD er blevet pålagt at ændre sine vedtægter af statens kunstfonds. Det kræver ifølge WMDs vedtægter (§ 6.9) en forhåndsgodkendelse fra kunstfonden, inden man kan stille nye vedtægter til afstemning. En sådan forhåndsgodkendelse foreligger endnu ikke. WMD har derfor anmodet kunsfondet om tilladelse til at stille processen vedr. nye vedtægter i bero, indtil man er klar med nye vedtægter. Denne anmodning blev godkendt.

Som modtager af driftstilskud fra kulturministeriet, skal WMDs årsregnskab indsendes til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, iflg. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet §10.1. For at dette kan ske rettidigt, har WMD valgt at indkalde til årsmøde i maj.

Da alle de øvrige punkter på dagsordenen, herunder valg til bestyrelse, formodentlig vil blive påvirket af nye vedtægter, vil det være formålstjenstligt at udsætte disse.

Ugyldige vedtægter fra 2015

D. 11. maj 2015 vedtog WMDs årsmøde nye vedtægter og foretog valg til bestyrelsen efter disse. De nye vedtægter havde imidlertid ikke fået den påkrævede forhåndsgodkendelse statens kunstfond og denne ville heller ikke godkende vedtægterne efterfølgende. Af denne grund har vedtægterne fra 2015 aldrig været gyldige.

WMDs nuværende vedtægter er fra d. 21. september 2008. Disse lever ikke længere op til kulturministeriets lovkrav og syn på god ledelse og skal ændres, hvis WMD fortsat ønsker at modtage driftstilskud.

Udarbejdelse af nye vedtægter

Vedr. godkendelse af nye vedtægter skriver udvalget følgende:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks godkendelse vil være betinget af, at vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning med videre, herunder:

  • Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
  • Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet
  • God ledelse i selvejende kulturinstitutioner.

Derudover skal processen for vedtagelse af nye vedtægter leve op til bestemmelserne i WMDs vedtægter:

  • § 6, stk. 8. Forslag om vedtægtsændringer […] kan kun vedtages på et årsmøde, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne tilstede på årsmødet, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til et ekstraordinært årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.
  • Stk. 9. Vedtægterne og eventuelle ændringer af disse skal godkendes af Kunstrådet [Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik]

Det anbefales alle der deltager på årsmødet d. 24. maj, at læse kulturministeriets anbefalinger til god ledelse. Disse vil være en rettesnor for om WMDs vedtægter kan godkendes.
Links:

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner kan læses her: http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Redegoerelse_god_ledelse.pdf

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet kan ses her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135210

Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=135007

Vedtægter for den selvejende institution World Music Denmark. 21. september 2008:
http://www.worldmusic.dk/wp-content/uploads/2013/09/WMD_vedt%C3%A6gt_21Sep2008.pdf