Indkaldelse til ekstraordinært årsmødeWorld Music Denmark holder ekstraordinært årsmøde

Søndag den 16. oktober 2016 kl. 14.00
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7
2200 København

Lokale 305 (3. sal)

På et ekstraordinært årsmøde d. 02-10-2016, blev et forslag til nye vedtægter behandlet. Forslaget blev vedtaget af de tilstedeværende medlemmer.

Iflg. WMD’s nuværende vedtægter kan en sådan beslutning imidlertid kun træffes, når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede. Da dette ikke var tilfældet, indkaldes der til endnu et ekstraordinært årsmøde.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Øvrige forslag
4. Eventuelt

Øvrige forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indgivet skriftligt til World Music Denmarks sekretariat senest 8 dage før årsmødet.

 

§6.8 af World Music Denmark’s vedtægter:

“Forslag om vedtægtsændringer eller institutionens opløsning kan kun vedtages på et årsmøde, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 1/3 af medlemmerne til stede på årsmødet, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der 
indkaldes til et ekstraordinær årsmøde, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.”

 

 

BAGGRUND

Vedtagelse af nye vedtægter er en forudsætning for at World Music Denmark kan bevare sit driftstilskud fra staten. Forslaget til vedtægter er forhåndsgodkendt af Statens Projektstøtteudvalg for Musik. 

I et brev af 17. juli 2016 blev de rytmiske genreorganisationer – herunder World Music Denmark – af Statens projektstøtteudvalg for Musik, bedt om at foreslå en ny struktur for de rytmiske genreorganisationer. Efter en kort proces besluttede projektstøtteudvalget at JazzDanmark og ROSA skal bevares i deres nuværende former, men at der etableres en ny genreorganisation, der både skal varetage opgaver indenfor genreområderne folk og world. Den nye institution etableres ovenpå den nuværende, selvejende institution World Music Denmark. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at foretage en række ændringer i World Music Denmark’s vedtægter.

 

BILAG

Bilag 1: Forslag til nye vedtægter.

TIL ORIENTERING

Forslag til grundlag for den nye genreinstitution for verdensmusik og folkemusik mv.
Nuværende vedtægter for den selvejende institution World Music Denmark af 2008.