Ekstraordinært årsmøde II 2016

Referat af World Music Denmark ekstraordinært årsmøde søndag den 16. oktober 2016

Verdenskulturcentret
Nørre Allé 7
2200 København N
14.00-16.00

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag til nye vedtægter
3. Øvrige forslag
4. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Formand Maria Carelse bød velkommen til World Music Denmarks ekstraordinære årsmøde II.
Sophie Bech blev valgt som dirigent, og Nanna Mejer Sørensen blev valgt som referent.
Sophie konstaterede at mødet var blevet indkaldt rettidigt i forhold til de gældende vedtægter.

Ad. 2. Forslag til nye vedtægter
Sophie gav ordet til sekretariatsleder Torben Eik Jacobsen. Torben orienterede om World Music Denmarks nuværende vedtægter og om forslaget til nye vedtægter, som blev sat til afstemning på det ekstraordinære årsmøde den 2. oktober. Afstemningen var ugyldig, da der ikke var 2/3 af World Music Denmarks medlemmer til stede. Ifølge § 6 stk. 8 i de gældende vedtægter sættes forslaget derfor til afstemning endnu engang.

Sophie satte forslaget om nye vedtægter til afstemning ved håndsoprækning.
3 tilstedeværende og 1 fuldmagt stemte for. Ingen stemte imod.
Sophie erklærede forslaget vedtaget.

Ad. 3. Øvrige forslag
Der var ikke indkommet øvrige forslag.

Ad. 4. Eventuelt
Der var intet til Eventuelt.