Vilkårene for større rytmiske orkestre

Vilkårene for de større verdensmusikorkestre på 7 eller flere medlemmer er i de senere år blevet stadig mere kritisk. En væsentlig del af genreområdet, der omfatter salsa, reggae, brasiliansk og afrikansk musik, er ved at forsvinde fuldstændig som en del af den danske live scene. World Music Denmark har iagttaget denne udvikling med stigende bekymring.

Vi må i dag konstatere, at det er blevet næsten umuligt for et stort verdensmusik orkester, at opnå kontrakt til tarifmæssig betaling på de regionale såvel som på de honorarstøttede spillesteder. Dette falder sammen med bortfaldet af den honorarstøtteordning for de større orkestre, som World Music Denmark administrerede fra 1994 til 2009.

Allerede før afskaffelsen af World Music Denmarks honorarstøtteordning advarede vi, ved brev af 18. august 2008, det daværende musikudvalg under Statens Kunstråd, om at konsekvenserne, ”betyder døden for de store orkestre, da de ikke vil kunne opnå transportstøtte, når alle musikerne ikke får tarifmæssig betaling, og når de heller kan bruge deres driftsstøtte til honorarer”. Musikudvalget svarede bl.a., ved brev af 30. september 2008, ”at opgaven med at give støtte til musikerhonorarer ønskes entydigt varetaget af Kunstrådets Musikudvalg, idet det efter udvalgets opfattelse ikke er hensigtsmæssigt at opretholde flere parallelle tilskudssystemer”.

Vi må i dag konstatere, at det er gået som vi forudsagde.

Vi mener, at det vil være et tab for hele den danske live scene, hvis den musikalske mangfoldighed som de store orkestre repræsenterer, forsvinder. De store orkestres betydning for verdensmusikken kan sammenlignes med symfoniorkestrenes betydning for den klassiske musik. Udviklingen rammer hårdt fordi det netop er de genrer, der spilles af store orkestre, der ofte slår igennem over for publikum.

Med de økonomiske udfordringer, som spillestederne står med i dag, må vi konstatere, at de fravælger de store orkestre. Uden kontrakter der dokumenterer minimum 6 koncerter kan orkestrene heller ikke søge om driftsstøtte til deres virksomhed. Dette gør det praktisk taget umuligt, at drive et stort orkester på worldområdet på almindelige markedsvilkår.

Skal vi affinde os med en situation, hvor kun mindre grupper og deres musik, tegner live scenen i Danmark? Vi mener, at det til syvende og sidst er et spørgsmål om prioritering, om man ønsker, at der også skal eksistere større orkestre på worldområdet såvel som på de øvrige genrerområder.

Det er på denne baggrund, at World Music Denmark har anmodet journalist Ivan Rod om at foretage en interviewundersøgelse med henblik på at belyse vilkårene for større orkestre. Med undersøgelsen ønsker World Music Denmark at sætte fokus de særlige problemer, der gør sig gældende på dette område, idet vi håber, at rapporten kan danne udgangspunkt for en dialog om, hvordan problemet kan løses.

Rapporten er på 22 sider og kan downloades som PDF fil.

En rapport om de store orkestres vilkår – af Ivan Rod