Bestyrelsens beretning 2005

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2005
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
2005 var et skelsættende år for Foreningen for Verdensmusik i Danmark (FVD) i det organisationen overgik fra status som forening til selvejende institution. Dette manøvre var vi blevet pålagt af musikudvalget under Kunstrådet. De 2 ting medlemmerne umiddelbart kommer til at mærke er 1) at man ikke skal betale kontingent og 2) at man ikke mere modtager bladet Djembe.

2. INDLANDSSTØTTEN

Turnéstøtte
I 2005 havde 16 orkestre glæde af turnéstøtten til 57 jobs. Jobbene blev afholdt på 32 forskellige spillesteder med Etnorama (København) som topscorer med 7 jobs, efterfulgt – på en delt anden plads – af Internationalt Hus (Odense) og Krudttønden (København) med 5 jobs hver og med Club Camaleon på Gran Teater (Århus) med 4 jobs på tredje plads. I alt er der givet 196½ tariffer i støtte i 2005 mod 204 i 2004. Forskellen skyldes, at forhåndstilsagn om støtte til job ikke blev realiseret på Etnorama efter at spillestedet blev erklæret konkurs. Fra 1. januar 2006 er turnéstøtten i øvrigt omdøbt til ’honorarstøtte’.

I efteråret 2005 meddelte musikudvalget under Kunstrådet, at man med øjeblikkelig virkning ikke længere ville give transportstøtte til orkestre, der søgte støtte til job, der var baseret på en tillægskontrakt fra foreningen med turnéstøtte. Musikudvalget har fastholdt sin beslutning, men er siden gået i tænkeboks, ligesom man gav dispensation til alle de orkestre, der allerede have skrevet kontrakt om job i efteråret 2005 og frem. Vi har efterfølgende fremsendt et forslag som
imødekommer musikudvalgets ønsker om kun én kontrakt. I skrivende stund har vi netop været til møde med musikudvalget og forventer, at en ny administrativ procedure for honorarstøtten som eventuelt kan træde i kraft med virkning fra den 1. juli 2006.

Markedsføring
Foreningen modtog 33 ansøgninger, hvor af 20 fik tilsagn og 13 afslag. Antallet  repræsenterer en stigning på 33% sammenlignet med situationen i 2004. Støtten er primært givet til produktion af plakater, foldere og PR materiale, samt oprettelse af hjemmesider for nyetablerede orkestre. Vi har også i 2005 modtaget flere ansøgninger om støtte til produktion af video- og DVD-præsentationer, men med de midler som vi råder over, mener bestyrelsen fortsat ikke, at vi kan gå ind og støtte dem på nogen meningsfuld måde.

Aktivitetspuljen
Foreningen modtog 17 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 12 støtte, 4 fik afslag og 1 ansøgning blev trukket tilbage. Desuden fik 6 ansøgere tilsagn om støtte til mindre festivalarrangementer. En af ansøgerne var Etnorama, der ville lave en upcoming world festival. Efter spillestedets konkurs overtog foreningen selv projektet. Festivalen afholdes den 21. & 22. april i Huset i København med deltagelse af  9 orkestre.

Efteruddannelse
I samarbejde med Rytmisk Musikkonservatorium og Silvana Malta blev der afholdt en clinic med Airto Moreira. Der blev desuden afholdt en choro workshop og en flamencoworkshop med guitar- og danseundervisning. 7 orkestre søgte om banddoktor. 3 orkestre fik tilsagn og
4 orkestre fik afslag.

3. EKSPORTSTØTTE

Eksportpuljen
Foreningen modtog 34 ansøgninger, mod 22 i 2004. Heraf fik 20 tilsagn om støtte, 12 fik afslag og 2 blev trukket tilbage. I langt de fleste tilfælde er støtten gået til at dække transportudgifter til job i udlandet. I et par tilfælde er der også givet støtte til rejseudgifter i forbindelse med opbygning af kommerciel netværk i udlandet. I efteråret 2005 lancerede foreningen en ny støtteordning ’Konsulentordning (udland)’, der især retter sig mod de orkestre, der har været på turné i udlandet eller har været på Womex op til flere gange – og som nu har brug for at komme videre, fordi man vil satse på bestemte markeder og lande. Kendskab til mulighederne i et bestemt land vil ofte kunne findes hos en branchekendt person, der kan fungere som konstruktiv, faglig sparringspartner for at opbygge kommercielle netværk på et givet udenlandsk marked. Bestyrelsen besluttede, at der skulle laves en oversigt over koncertsteder, festivaler m.m. i Tyskland, Sverige og Norge, som skal hjælpe musikerne til nemmere at kunne søge jobs i de pågældende lande. Denne oversigt bliver tilgængeligt i løbet af foråret 2006.

MESSER
MIDEM
Foreningen valgte ikke selv at deltage i MIDEM 2005. Repræsentanter for 2 orkestre deltog imidlertid på egen hånd med støtte fra foreningen. De 16 numre fra eksport-CDen ”The Big Picture – World Music Portraits From Denmark 2004/05” blev – sammen med yderligere 9 numre – inkluderet på audio-DVDen ”Music From Denmark 2005”, der blev uddelt på messen via den danske stand.

Womex
Repræsentanter for 11 orkestre deltog på Womex i Newcastle fra den 26. – 30. oktober. Fire orkestre havde 2 medlemmer med, så det samle hold nåede op på 19 personer. Konceptet var den samme som tidligere år, hvor Dalia Faitelsen stod for tilrettelæggelsen af eksport-CDen ”Reaching Out – A Touch of World Music from Denmark 2005/06” . Flemming Harrev og Frank Juul afholdte møder med alle de deltagende orkestre om deres karriereplaner på eksportmarkedet og om udvælgelsen af forhåndskontakter før de drog af sted til Womex.

Tune In
Blev afholdt i Världkulturmuseet fra den 22.-25. september i Gøteborg. Katamanto Highlife Orchestra blev udvalgt af Tune In til at spille.

4. ØVRIGE OPGAVER

Hjemmesiden
Der er ikke sket de store ændringer med hjemmesiden i det fortløbende år.

Samarbejde med Djembe
Flemming Harrev trak sig som foreningens repræsentant i Djembes bestyrelse. Desuden var Flemming født formand for Djembeprisens jury (som nu er blevet omdøbt til Årets Track). Jakob Poll meldte sig i stedet for og blev derefter afløst af Sophie Engel (kaldet Fimmer). Djembe flyttede fra Vega til nye redaktionslokaler i Elmegade. Vi samarbejde fortsat med Djembe om planlægningen og gennemførslen af Danish World Awards.

Nomad
Foreningen er kommet i styregruppen for det nordiske samarbejde med navnet Nomad. Der arbejdes på at få lavet vedtægter for gruppens arbejde. De nordiske lande er meget forskelligt organiserede m.h.t. kerneaktiviteter, baggrund og finansiering og dette vanskeliggør opgaven.

Spot Festival
I anledning af at Danmark havde formandskabet for i Nordisk Råd i 2005 tog foreningen kontakt til Rosa for at høre om muligheden for en nordisk world scene under Spot 11. Sammen med vores nordiske samarbejdspartnere i NOMAD præsenterede vi 4 world orkestre på scenen i Kunstbygningen. Katamanto Highlife Orchestra repræsenterede foreningen.

Jazzfestivaler
I 2004 deltog foreningen for første gang på Copenhagen Jazz Festival. I efteråret 2004 tog vi kontakt til Odense Sommerjazz og Århus Internationale Jazz Festival med henblik på sommeren 2005. De 2 festivaler meldte positivt tilbage og vi havde 2 orkestre på Odense Sommerjazz, 3 orkester på Århus Internationale Jazz Festival og 5 på Copenhagen Jazz Festival.

Danish World Awards
Danish World Awards blev afholdt igen i Copenhagen Jazz House. Følgende priser blev uddelt:
Salsaorkestret Grupo Danson fik prisen ”Årets World Track” for nummeret ”Mi musica”. ”Årets Specialpris” gik meget passende til det konkursramte regionale spillested Etnorama og den gruppe frivillige, der i mange år har arbejde for at skabe et fast spillested for verdensmusik i København. Prisen for ”Årets World Album” gik til gruppen Afenginn (Bastard Ethno) og albumet ”Retrograd” udgivet af Tutl Records.

DKUA
Med hensyn til online download og salg af musikfiler har der været afholdt oplysningsmøder, et i Århus og et i København, hvor Henrik Leschly fra DKUA holdt et oplæg om mulighederne. Desuden har foreningen købt en verdensmusik hovedside med undergenrer hos MyMusic.dk, hvor verdensmusikere kan oprette deres egen hjemmeside. Det er gratis for musikere.

Indvandrernetværk
Opgaven med kortlægning og information ud til indvandrermusikere om foreningens eksistens har haft en svær fødsel, men heldigvis ser det ud til, at vi kan få afsluttet opgaven til sommeren 2006. Vi har fået lavet en kortlægning i Århus og Odense, men mangler stadigvæk den afsluttende kortlægning i København, som er ved at blive lavet med en dertilhørende afsluttende rapport.

Generalforsamlinger
Foreningen for Verdensmusik i Danmark har faktisk afholdt 3 generalforsamlinger (GF) i 2005. Den første blev afholdt den 22. maj og var foreningens ordinær GF. Her blev bl.a. de nye vedtægter diskuteret. Den næste GF blev afholdt den 6. november. Den omhandlede opløsning af foreningen og en overdragelse af de materielle og imaterielle værdier til den nye genreorganisation World Music Denmark. Da denne GF ikke kunne mønstre 1/3 af medlemerne blev der indkaldt til en ekstraordinær GF, hvor der ved samme lejlighed blev indkaldt til den stiftende GF for World Music Denmark. Den sidste GF for foreningen blev afholdt den 27. november, og samme dag så World Music Denmark dagens lys!

Danmark Radio
Foreningen har været inviteret til flere ”dialogmøder” sammen med resten af de rytmiske og klassiske organisationer hos DR. Fra vores og miljøets side har der været rejst kritik af DR dækning af alle genre. Vi har igen gjort opmærksom på den totale mangler på journalistisk dækning af vores område og har påpegede DR`s totale fravær til Womex, hvor alle de andre skandinaviske statsradioer var repræsenteret. DR har fået deres world netradio kanal i luften, men stadigvæk uden tilstedeværelse af en journalist!

5. ÅRETS RESULTAT 2005
I forhold til vores bevilling fra 2005 blev vi opskrevet med 2% til 1.713.000 kr. 2 mindre beløb var øremærket til eksport formål nemlig 100.000 kr. til international transportstøtte og 275.000 kr. til international musikudveksling og internationale projekter.

Organisationen
Foreningen har ansat Bjarne Fischer Juhl som bogholder for at frigøre sekretæren til andet arbejde. I august ansatte vi en ny sekretær med start den 1. oktober, men efter 2 dages ansættelse sagde hun op. Bestyrelsen valgte derfor at forlænge Flemming Harrev´s vikariat fra den 1. november 2005 til 1. november 2007.

Økonomi
Vi går ud af 2005 med et driftsunderskud på 55.300 kr. Dette skyldes dels manglende kontingentindtægter, da der ikke blev opkrævet kontingent i sidste halvår af 2005, dels ekstraordinære udgifter til stillingsannonce, ansættelse af bogholder og anskaffelse af nyt bogføringsprogram.

6. FREMTIDEN
2005 var desværre også det år, hvor Danmarks eneste regionale verdensmusikspillested Etnorama måtte dreje nøglen om. Erfaringer fra de andre regionale spillesteder i Hovedstaden har vist at etableringsåret altid er det dyreste, og i Etnoramas tilfælde kunne økonomien ikke holde. I løbet af november/december blev der dannet en arbejdsgruppe der skulle undersøge om det ville være muligt at føre stedet videre med en ny konstruktion. Foreningen for Verdensmusik gik ind i dette arbejde og i januar 2006 blev World Music Denmarks formand valgt ind i Global Copenhagens bestyrelse.

Nogle af de spørgsmål som vi hele tiden stiller os selv i bestyrelsen er: Hvordan får vi gjort opmærksom på vores genre overfor medierne? Hvordan kan vi styrke vores miljø? Hvordan kommer vi igennem til et større publikum?

Verdensmusik og dens mangfoldighed har et stort potentiale, men medierne er ikke gode til at bruge dette i deres programflader/aviser/blade. Medierne viser i disse år ikke det nødvendige mod til at skrive om andet end mainstreammusikken (med enkelte spredte lysglimt, hvor der pludselig dykker en anmeldelse op i en avis af en verdensmusik CD). Der bliver i 2005 udgivet 23 danske verdensmusik CDer i Danmark, og et stort antal koncerter, festivaler, karnevaler m.m. afholdes i hele landet, men stort set ingen af disse kulturbegivenheder bliver omtalt eller anmeldt.

Vi må hjælpe medierne til at forstå, at der er et interesseret publikum til verdensmusikken, og at den kan bruges til at skabe en bredere forståelse af de kulturforskelle vi kæmper med i disse år. Verdensmusik kommer fra mange verdenshjørner, og bliver blandet med vores vestlige musikkultur. Medierne har ikke forstået, at denne musikblanding er en ny tilføjelse til den danske kultur, og at de derfor skal tage dansk verdensmusik med i deres kulturformidling.

Et forslag til et nyt tiltag for at gøre vores musik mere synlig, kan være at World Music Denmark laver sin egen netradio med dansk verdensmusik. Vi er en del af den digitale tidsalder og nettet og andre digitale medier er fremtiden. RadioWMD kunne bl.a. promoveres overfor unge, der allerede i dag bruger nettet til deres musik, og være en løftestang for at dansk verdensmusik bliver en del af det daglige musikforbrug – også blandt unge. Netradioen skulle selvfølgelig laves i samarbejde med andre radioer eller andre medier indenfor verdensmusik området.

Vi må hele tiden finde på nye måder at vise den øvrige kulturverden, at vi lever og har det godt, bl.a. ved at sende vores musik ud i verden, knytte kontakter, networke og lave alliancer.

Maria Carelse
formand