Bestyrelsens beretning 2010

Indhold
1. Indledning
2. Indlandsstøtte
3. Eksportstøtte
4. Øvrige opgaver
5. Årets resultat 2010
6. Fremtiden

1. INDLEDNING
World Music Denmark (WMD) har i kraft af vores opnormering på kontoret nået mange af vores længe ønskede mål for at forøge vores kontakter til kommuner, spillesteder, arrangørforeninger, musikerkredse og organisationer. Vores informationsstrøm er også blevet højere med vores nyhedsbrev som orienterer både om det danske, men også om den udenlandske verdensmusikscene.  At være opsøgende i forhold til de miljøer og initiativer, der findes ude i landet er også kommet mere i fokus og har ført til mange nye tiltag og samarbejder.

2. INDLANDSSTØTTE

Aktivitetsstøtte
Der var 24 ansøgninger til små festivaler m.v. 12 fik tilsagn. I alt blev der bevilget støtte for 84.682 kr.

Ansøgninger om udenlandske gæstemusikere
Der var 3 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 2 støtte.

Markedsføringsstøtte
Der var 16 ansøgninger hvoraf 10 fik tilsagn. Støtten er primært givet til plakater og flyers.

Efteruddannelse
Der var 7 ansøgninger om banddoktor – 4 fik tilsagn. Der var 9 ansøgning om workshop. Heraf fik 5 tilsagn. Et af tilsagnene blev dog ikke benyttet, da workshoppen blev aflyst.

3. EKSPORTSTØTTE

Transportstøtte – udland
Der var 54 ansøgninger. Der blev givet tilsagn til transportstøtte til de 34, heraf blev 2 ikke benyttet. Der var ingen ansøgninger til “International netværksopbygning” i 2010 og penge blev i stedet anvendt til at hæve beløbet afsat til ”International netværksopbygning” fra de 110.890 kr., der var afsat ved årets start, til de 184.559 kr., der blev årets resultat.

MESSER
Popkomm
Flemming, Loa og Bjonko fra bestyrelsens deltog på Popkomm og stod i den fælles danske stand. WMD var de eneste, der havde CDer med og de blev revet væk. Standen var mere som et mødested med stole og borde og fungerede derfor anderledes end Womex. De danske musikkøbmænd fra bookingbureauerne, som kom til standen, udtrykte et ønske om en skarpere genremæssig profil på de forskellige worldgenre, for at de kunne markedsføre dem over for mainstream publikummet.

Showcase i Berlin
I forbindelse med Popkomm i Berlin fra den 8. til den 10. september 2010 afholdte WMD 6 showcases fredag den 10. september i Ballhaus Ost. De 6 orkestre var Pilpel v/Dalia Faitelson, Afenginn, Analogik, Karen Makupa med band, Dánjal med band og Mames Babegenush. Med hensyn til PR blev der trykt 2.000 flyers og 500 plakater, som blev omdelt og opsat i Berlin. Sophie Bech sendte PR materiale ud til orkestrenes tyske samarbejdspartnere med henblk på markedsføring af koncerterne igennem deres netværk. Desuden blev der lavet en CD sampler med 2 numre fra hvert af de 6 bands, som blev sendt til radiomedarbejdere, journalister m.v. sammen med en invitation til koncerten. Evalueringen viste bl.a., at der var for få betalende, måske fordi at entréen var sat for højt i betragtning af andre arrangementer i forbindelse med Popkomm, at WMD bør i fremtiden stille større krav til de udenlandske samarbejdspartnere, så de bliver mere forpligtede på projektet. Alt i alt en god erfaring både for WMD og de deltagende orkestre.

Womex
Womex blev afviklet for anden gang i København. Messen blev denne gang afholdt i Forum og showcasene blev igen afholdt i Danmarks Radio. I den fælles Nordisk Womex stand var der repræsentanter fra de forskellige statslige nordiske organisationer. Folkemusikkens Fællessekretariat og WMD stod ved en fælles stand. 3 bands fik støtte til deltagelse på Womex: Mames Babegenush, Grupo Danson og Dalia Faitelson. WMD fik både uddelt eksport-CDen for 2010 og Årets World Track CD i 900 eksemplarer. Der indkom 52 ansøgninger om deltagelse på til Årets World Track CDen. 16 blev udtaget. Til eksport CDen kom der 42 ansøgninger og 16 blev udtaget.

I forbindelse med vores fælles nordiske ansøgningen til Nordisk Kulturfond om støtte til en showcase scene på Womex fik vi afslag i 2010. Men vi fik godkendt et nordisk seminartema på Womex ’Touring World Music Bands in the Nordic countries: Only a Dream?’ Peter Hvalkof deltog som den danske deltager.

Ved hjælp af Peter Hvalkof kunne WMD lave en offWomex showcase scene 3 dage på Global CPH med Womex’s velsignelse. Dansk Artist Forbund gik også med i samarbejde omkring showcasene på Global, bl.a. med et økonomisk tilskud. De 7 udtagne orkestre blev samtidig tilbudt en gratis deltagelse for en repræsentant i standen på Womex. De tre andre nordiske lande fik tilbuddet om at være med på Global, men kun Sverige valgte at deltage med New Tango Orchestra og Maher & Sousou Cissiko. De danske bands, der deltog i showcasen på Global var: Afenginn, Edith Tamayo, Karen Mukupa, Klezmofobia, Pilpel, Suna og Tako Lako. Afviklingen var en succes med mange Womex deltagere og til musikernes udtalte tilfredshed.

4. ØVRIGE OPGAVER

Samarbejde med de øvrige genreorganisationer
De 5 genreorganisationer afholder 2 møder årligt for at orientere hinanden om bl.a. eksportarbejdet. I 2010 blev der afholdt et møde februar og et i juni.

Provinspuljen
Provinspuljen blev lanceret i 2009 og i 2010 kom der 21 ansøgninger. WMD har det generelle indtryk, at man har taget konceptet til sig. 18 projekter fik tilsagn om støtte i størrelsesordenen 5.000-15.000 kr. Ansøgerne var pænt fordelt ud over hele landet, herunder også Nord – og Sønderjylland.

De nordiske samarbejdspartnere
WMD har 3 primære samarbejdspartnere i Norden og på et møde i september blev følgende emner diskuteret: Rammerne for et større fælles nordisk todages seminar i 2012, der skal sætte fokus på de meget forskelligartede vilkår for verdensmusik i de nordiske lande, samt seminaret ’Touring World music bands in the Nordic countries – only a dream?’, som de nordiske samarbejdspartnere afholdte på Womex 2010. I foråret 2010 indsendte alle 4 lande i fællesskab en ny ansøgning om støtte til en nordisk World Club scene på Womex i 2011. Rejseudgifterne i forbindelse med mødet og et kommende møde i 2011 bliver dækket af et tilskud fra Kulturkontakt Nord.

Voxhall – Atlas scenen
Voxhall’s nye scene for world, folk og jazz åbnede i efteråret 2010. WMD og Jazz Danmark havde indstillet den tidligere musikbooker på Copenhagen JazzHouse Lars Thorborg til at sidde i bestyrelsen. Lars trak fra bestyrelsen i april måned og Karsten Højen fra WMDs bestyrelse blev hans afløser.

Spil Dansk Dagen
WMD gik igen med i et projekt ”Rhythm & Roots” på Spil Dansk Dagen. Der blev afholdt 5 koncerter rundt omkring i landet den 28. oktober bl.a. med Klezmofobia på Sønderborghus.

Copenhagen World Music Festival
I starten af året indkaldte WMD arrangører, musikforeninger og spillesteder i København for er at konstatere, om der var tilslutning til at lave en række arrangementer allerede i 2011 med en fælles markedsføring. På mødet blev en arbejdsgruppe nedsat der skulle arbejde videre med formalisering af samarbejdet. Den 23. marts blev der afholdt stiftende generalforsamling og bestyrelsen blev valgt. Der blev arbejdet på at finde en hovedsponsor og en mediapartner til festivalen. Det har vist sig at være meget svært at rejse penge til den første festival og derfor er festivalen blevet udskudt til 2012.

Verden i Vestjylland
Projektet fik sit opstart i 2009 og er et samarbejdsprojekt med Jazz Danmark. I starten af året fik WMD projektforslag fra Lemvig, Vind og Holstebro. I september blev der gennemført 14 arrangementer i Vind og Lemvig. Lemvig lavede arrangementer, hvor de kombinerede world og dans, foredrag m.m.. I Vind lavede de et større salsa musik- og dansearrangement.

Spot Festival
Efter en ansøgningsrunde blev 3 orkestre udvalgt til Spot 10: Dánjal, Djosos Krost (Pharfar projekt) og Bjonko & Copenhagen Chalgija. Koncerterne med de 3 orkestre var velbesøgte og med et lydhørt publikum.

Upcoming World Music Festival
Modellen i 2010 til Upcoming Festival blev anderledes end tidligere da det viste sig at være for få kvalificerede ansøgere, derfor valgte man at håndplukke orkestre der tidligere har spillet på festivalen og som siden har rykket med deres karriere. Ud af de 21 orkestre, der søgte, blev Megafon og Twillusion udtaget som de nye bands i 2010. Følgende deltog i coachingforløb og seminar Suna, Von Dü, Voodoom og Suna & Megafon. Megafon, Von Dü, Voodoom spillede på selve festivalen.

Karriereplanlægning (udland)
Afenginn og Junkyard Productions er ved at afslutte det toårige forløb med start i 2008. Klezmofobia og Babylove and the Van Dangos blev udtaget i 2009. Karen Makupa og Patchanka blev udtaget i 2010. Orkestrene har givet positive tilbagemeldinger. Processen med at sætte sig ned og formulere fælles mål for orkestrets karriere i udlandet blev vurderet meget positivt. Evaluering af pilotprojekt om karriereplanlægning mundede ud i at man vil arbejde med en toårig karriereplan for at give coachingforløbet et konkret mål. Orkestrene får 12 sessions à 3 timer hver med Henrik Marstal til at formulere en 2-årig karriereplan. I hvert af de 2 år, hvor planen skal gennemføres, får orkestrene yderligere 3 sessions à 3 timer hver pr. år.

Global Copenhagen
Spillestedet køre stadigvæk stabilt med gode besøgstal og går ud af 2010 med et overskud.

Danish Music Awards
I starten af året blev WMD klar over at de andre genreorganisationer var ved at forhandle om en fælles Danish Music Awards show i efteråret 2010. WMDs bestyrelse synes at Danish World Awards trængte til at blive fornyet og tog kontakt til IFPI. Der blev nedsat en styregruppe og et fælles Awards Show blev gennemført for første gang med i alt 25 priser, hvoraf 2 var worldpriser.

Annonceringen af den nye DMA blev gengivet bredt i medierne og aviserne. Prisuddelingen blev afholdt i Bremen søndag den 14. november. Der blev præsenteret med 1-2 live indslag per genre, der var godkendt af hele styregruppen og med fokus på mainstream.

Sekretariatet
WMDs sekretariat har siden oktober 2009 været bemandet med 2 heltidsansatte Flemming Harrev og Loa Opstrup. Flemming og formanden er derved blevet aflastet i forhold til mange arbejdsopgaver og Flemming har kunnet afspadsere sine mange overarbejdstimer som har været oparbejdet gennem årene. I løbet af efteråret blev det bestemt at flytte fra Nytorv da huslejen var blevet for høj. Valget blev Blegdamsvej 4, 2. sal (huset mellem Domhuset og Café Funke på Sankt Hans Torv).

Statens Kunstråds Musikudvalg
I oktober kom rapporten vedrørende styrkelse af den rytmiske musik i Danmark. Det, der især var interessant for WMD, var afsnittet, der anbefalede at slå genreorganisationerne sammen. På høringen den 22. november hos Musikudvalget, hvor alle de berørte organisationer var til stede, blev forsalget mødt med megen kritik, i det man fandt dokumentationen for de forskellige anbefalinger meget mangelfuld. Konklusionerne i de tidligere undersøgelser fra Rambøll og Deloitte & Tusch var f.eks. ikke inddraget.

I slutningen af oktober besluttede Musikudvalget at opsige den 4-årige driftsaftale med Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS). Musikudvalget mente at folkemusikken havde misligholdt den 4-årige driftsaftale.

5. ÅRETS RESULTAT 2011
Vi går ud af 2010 med et negativt driftsresultat på kr. 142.465 kr. i forhold til budgettet for 2010. Overforbruget er finansieret ved en bevidst nedbringelse af egenkapitalen fra 180.553 kr. ved årets start til de 38.088 kr. der blev resultatet ved udgangen af 2010.

I 2010 var det samle tilskud fra Musikudvalget på 1.870.011 kr., hvoraf 110.890 kr. var øremærket til international transportstøtte og 297.387 kr. til internationale projekter. De tilsvarende tal for 2011 afspejler en stigning på 2,08%. I 2011 er det samle tilskud fra Musikudvalget på 1.908.969 kr. Heraf skal mindst 303.583 kr. anvendes til internationale projekter og 113.200 kr. skal videregives som tilskud til international transportstøtte.

6. FREMTIDEN
WMD arbejder hele tiden på at forøge kendskabet til verdensmusikken ved at skabe nye platforme som f.eks. Copenhagen World Music Festival, Verden til Vestjylland, Provinspuljen m.m. og vi synes at kunne spore en voksende interesse. I 2011 afvikles den sidste Womex i København og det er også spændende at se, om denne musikmesse i fremtiden kaster noget mere interesse for verdensmusikken af sig. Den 1. april 2011 tiltræder det nye musikudvalg sammen og en af deres opgaver kunne være at motivere Danmarks Radio til at opprioritere dækningen af dansk- og udenlandsk verdensmusik. For uden denne dækning, er det meget svært at få en ordentlig tilgang til et større publikum, som også har ”ret” til at blive præsenteret for stilarter, som de ellers ikke kender til.

Maria Carelse
formand