Bestyrelsens beretning 2012

Indhold
1. Indledning
2. Styrkelsen af genreområdet i Danmark – arrangører
3. Styrkelsen af genreområdet i Danmark – musikere
4. Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark
5. Styrkelse af genreområdet i udlandet
6. Folkemusikopgaven
7. Den 4-årige rammeaftale og folkemusikopgaven
8. Årets resultat – Fremtiden – 2013

1. INDLEDNING
2012 var det sidste år, hvor World Music Denmark varetog folkemusikopgaven med indstillinger fra folkemusikudvalget. Det har været lærerigt, men også en frustrerende oplevelse både for sekretariatet og for bestyrelsen. World Music Denmarks sekretariatet for folkemusik, med Rasmus Fribo som sekretær og Flemming Harrev som sekretariatsleder, har fungeret upåklageligt, og folkemusikken er blevet serviceret efter alle kunstens regler. Men det viste sig desværre, at folkemusikudvalget ikke havde lyst til at indgå i de mange fællesprojekter, som der blev lagt op til fra World Music Denmark og JazzDanmark. Det havde været en styrke for de smalle genrer, at vi kunne samles om at løfte fælles projekter, men det viste sig ikke at være muligt. Folkemusikken bliver nu, dvs. fra starten af 2013, administreret af ROSA (Dansk Rock Samråd).

Bestyrelsen
I januar tog World Music Denmarks bestyrelse for første gang på et visionsseminar, hvor man over 2 dage diskuterede fremtiden med henblik på den nye 4 årige rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg. Bestyrelsen har herefter vedtaget at afholde et visionsseminar i lige år og en emnedag i ulige år. Bestyrelse vedtog også, at tiden var inde til elektronisk sagsbehandling af ansøgninger. Der blev derfor vedtaget at investere i iPads. Besparelsen vil blive indtjent efter 3 år ved afskaffelsen af papir, porto og mindre brug af arbejdskraft til bl.a. kopiering. Desuden kunne mp3 filer udsendes sammen med ansøgningerne, når de blev lagt ud i iPads.

Den nye 4-årige rammeaftale 2013 – 2016
Udgangspunktet for den nye den 4-årige rammeaftale har været, at der skulle fokuseres på overordnede beskrivelser af aktivitetsområderne og ikke gås så meget i detaljer som tidligere. Det indebærer også, at der vil blive et større spillerum til at flytte beløb rundt i budgettet, f. eks. mellem indenlandske og international projekter og tilskudsordninger.

I slutningen af 2012 blev vores endelig beløb for de næste 4 år meldt ud og det var et skuffende resultat. World Music Denmark fik 50.000 kr. mere, som svarer til det ekstra beløb, vi fik til Womex-opgaven i 2012. Vi er overrasket over, at Musikudvalget ikke vil tilgodese World Music Denmark mere i form af et større driftstilskud. Området er i vækst, flere af vores genrer er nærmest blevet mainstream, og vi er i konstant udvikling. Der lægger et stort politisk arbejde ud i fremtiden, hvis området skal bevare den positive udvikling.

Året 2012
Året 2012 udgjorde det fjerde og sidste år i den hidtidige 4-årige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og World Music Denmark. Aftalen satte fokus på tre aktivitetsområder:
1) styrkelse af genreområdet i Danmark,
2) styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark,
3) styrkelse af genreområdet i udlandet – som vil blive gennemgået i det følgende.

2. STYRKELSEN AF GENREOMRÅDET I DANMARK – ARRANGØRER
Styrkelsen af genreområdet i Danmark sker gennem en række støtteordninger og aktiviteter, der er målrettet mod hhv. arrangører og musikere, samt ved formidling af informationer om genreområdet.

Aktivitetsstøtte
Aktivitetsstøtte til arrangører gives typisk til mindre festivaler og andre enkeltstående arrangementer med såvel dansk som udenlandsk verdensmusik. I alt blev der givet tilsagn om 63.500 kr. i tilskud til 10 arrangementer i 2012: Afenginn i Husets Teater, Copenhagen Ska Convention, Couleur Café’s 10 års jubilæumsfestival, Cubansk Kulturforenings ”Latin Festival”, Ekko fra Cuba’s ”Cuban Festival”, foreningen CkulturA’s ”Roots Music Festival”, Global Generation’s ”Cuban Festival”, samt arrangementerne: Shanghai Akademi møder African Footprints, Skank-a-lot Part V og Tavse Stemmer’s ”Kvindeliv”.

Provinspuljen
Aktivitetsstøtteordningen henvender sig specielt til arrangører uden for København og Århus. Provinspuljen kan søges af arrangører, der præsenterer koncerter på en utraditionel måde eller i en ny kontekst, der inviterer og tiltrækker nye publikumsgrupper. I alt blev der givet tilsagn om støtte på 44.500 kr. til 4 arrangementer i Brovst Musikforsyning, Den Bruunske Pakhus, Himmelstorm Festival, Klaverfabrikken i samarbejde med 9 andre spillesteder, samt Skråen i Ålborg. Et 5. tilsagn om støtte blev ikke benyttet.

Danish Music Awards – World
Genreorganisationerne – world, jazz og folkemusik – fik et tilbud fra DR om at afvikle et samlet Danish Music Awards arrangement i DR’s koncerthus for 100.000 kr. fordelt på 3 studier. Det var vurderingen hele vejen rundt, at et samlet awards show vil kunne få mere spalteplads og tiltrække et større publikum. Desværre måtte vi opgive projektet da folkemusikken trak sig i sidste øjeblik, da de hellere vil holde deres eget show i lighed med det foregående år. Bestyrelsen i World Music Denmark synes, at det var en rigtigt ærgerlig disposition, da arrangementet vil have skabt synenergi i forhold til de smalle genrer og en ny måde at præsentere Danish Music Awards. World Music Denmark valgte derfor at afvikle Danish Music Awards (World) på Global Copenhagen den 23. november 2012. En ny pris blev tilføjet til de tre eksisterende: ”Årets Livenavn”.

Vinderne i 2012 blev:
Årets Danske World Album
Analogik ”New Zeeland” (udgivet af Jenka Music)
Årets Danske World Track
Tako Lako “Through The Mud” (udgivet af Sony Music)
Årets Danske World Specialpris gik til
Freemuse (Freedom of Musical Expression)
Årets Danske World Livenavn
Babylove & the Van Dangos

Copenhagen World Music Festival
Copenhagen World Music Festival fandt sted for første gang fra den 30. august til den 2. september 2012. Der blev præsenterede mere end 65 danske og udenlandske world navne ved 68 koncerter på 18 spillesteder i hovedstadsregionen. Festivalen skal stå for en årligt tilbagevendende fælles begivenhed, der samler alle institutioner, spillesteder, koncertarrangører og musikforeninger, der regelmæssigt præsenterer verdensmusik i København. Statens Kunstråds Musikudvalg har støttet den første udgave af festivalen med 100.000 kr. World Music Denmark har ydet foreningen finansiering og sekretariatsbistand med fondsansøgninger og har fået en bevilling fra Region Hovedstaden på 900.000 kr. over de næste 2 år. Der er mange krav til medfinansiering og samarbejdspartnere, som skal opfyldes og især medfinansieringsdelen er svær i disse krisetider.

Verden til Vestjylland
Det tidligere projekt ”Verden til Vestjylland”, som World Music Denmark tog initiativ til at stable på benene i Lemvig og Herning kommune i 2010 og i Lemvig, Herning og Holstebro kommune i 2011, har nu udviklet sig til en forening, der planlægger at lave en festival fra 2013.

3. STYRKELSEN AF GENREOMRÅDET I DANMARK – MUSIKERE
Støtte, der går direkte til musikere, gives primært til efteruddannelse eller i form af støtte til udenlandske gæstemusikere og til forskellige coachingforløb.

Efteruddannelse
Der var i alt 9 ansøgninger til forskellige efteruddannelsesaktiviteter. 7 fik tilsagn, heraf 1 til en banddoktor og 6 til forskellige workshop. Imidlertid blev 2 workshops efterfølgende aflyst.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 8 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 4 tilsagn om støtte.

Bandcheck
Bandcheck, er en 12 timers individuel coachingordning. Det er et tilbud, der henvender sig til alle world orkestre, som allerede har en del erfaring som orkester, men som har et ønske om at udvikle sig yderligere på et eller flere områder.

Forløbet kan f.eks. indeholde:
• coaching i karriereplanlægning 1-2 år frem
• performancecoaching, herunder coaching i sceneudtryk og performance
• musikalsk sparring og/eller præproduktion
• gruppedynamiske forhold, herunder f.eks. arbejds- og rollefordeling i orkestret, eller begyndende international netværksopbygning og erhvervscoaching.

Der var 7 ansøgninger hvoraf 3 blev indstillet til et forårscheck: Monica Jakobsen, Afenginn og Bagdad Beat. I den anden ansøgningsrunde blev 2 bands indstillet til et efterårscheck: Klepti Klepti og Son Puntillas.

Markedsføringsstøtte
Nyetablerede orkestre står med alle udgifterne til etablering af hjemmeside, plakater og pressemateriale og har få indtægter. Målet med markedsføringsstøtten er, at hjælpe orkestrene hurtigt i gang til at få etableret et professionelt præsentationsmateriale.
Der var 12 ansøgninger. Heraf fik 9 tilsagn. Støtten er primært givet som et tilskud til trykudgifter til plakat og pressemateriale og til etablering af hjemmesider.

Internationalt pressekit
Pressekit er et nyt projekt, som blev til i samarbejde med JazzDanmark. Formålet er, at hjælpe orkestre med at lave et optimeret presskit (fotos og pressemeddelelse), som efterfølgende kan bruges til presse og booking. Desuden tilbydes en oversættelse af pressemeddelelsen til enten engelsk eller tysk. I alt udvalgtes 3 jazz orkestre og 3 world orkestre: Patchanka, Mizgin og Megafon til forløbet, der forventes gentaget i 2013.

SPOT Festival
I modsætning til tidligere, var SPOT selv med til at udvælge det orkester, som de synes var mest relevante i forhold til at optræde på festivalen. Babylove & the Van Dangos blev udvalgt. Der var fuldt hus til koncerten og den fik 5 af 6 mulige stjerner i Gaffa.

Information
World Music Denmarks nyhedsbrev har hele musikmiljøet som målgruppe. I 2012 blev det udsendt 5 gange til ca. 800 abonnenter. Der bliver hele tiden arbejdet med at udvikle World Music Denmarks eksterne kommunikation og synlighed.

Rapport om de store orkestres vilkår
World Music Denmark har i de sidste par år måttet konstatere, at et flertal af de store orkestre ikke er aktive eller spiller i mindre formater. Dette skyldes bl.a. at honorarstøtten blev sløjfet, krisen på spillestederne og krisen generelt. I januar besluttede bestyrelsen, at World Music Denmark var nødt til at gøre Musikudvalget opmærksom på problemet. Vi bestilte en rapport, som nu er blevet afleveret til Musikudvalget, og som viste med al tydelighed at orkestrene enten er blevet opløst, decimeret eller er på standby. Spillestederne bliver også interviewet og deres økonomi gøre, at de ikke har ”råd” til at betale 8, 9,10 eller 11 tariffer, selvom de gerne ville. World Music Denmark håber, at vi kan komme i dialog med Musikudvalget, da det er et stort tab for verdensmusikken, at den aldrig kan præsenteres i det store format, som er netop et kendetegn for flere af genrerne.

4. STYRKELSE AF VÆKSTLAG, MUSIKALSKE NYSKABELSER OG NYT TALENT I DANMARK

World Up
Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark sker i første række via den tilbagevendende Upcoming Festival som sidenhen har skiftet navn til World Up. Orkestrene modtager råd og feedback bl.a. på deres kompositioner/arrangementer samt live performance. Desuden modtager de undervisning i PR/marketing, branchekendskab/støtteordninger, bandpsykologi og jura/økonomi. 3 orkestre blev indstillet: Mistura, Jyckey Keza & Warilong. De 3 udvalgte bands afsluttede forløbet med at spille showcases på Global Copenhagen lørdag den 28. april 2012. Fra 2013 bliver World Up kun afholdt hvert andet år for at udvide ansøgerfeltet.

Filmmusik
Det ene af 2 nye karriereudviklingsprojekteter, som blev udviklet i 2012, fokuserede på at skabe nye afsætningsmuligheder for orkestre inden for filmverdenen. F.eks. coaching i komposition og pitch til spillefilm og reklamer. Projektet er et samarbejde mellem KODA, World Music Denmark, JazzDanmark og Folkemusikken. Projektet går ud på at skabe flere jobmuligheder ved at sætte komponister/musikere sammen med filmfolk og samtidig at højne kvaliteten af filmmusik ved dette samarbejde. Den dokumentar, der skal laves om projektet vil sætte lys på musikbranchen og inddrage kommentarer fra bl.a. Kulturministeren. Dokumentaren har derved også et politisk budskab. Men formålet er at skabe en dokumentar, der ikke kun problematiserer, men også sætter lys på de positive forandringsmuligheder, der kan være i at højne kvaliteten, f.eks. på filmmusikområdet ved at bruge levende musik fra genrer som jazz, folk og world. Orkestret, der blev udtaget til projektet er Bagdad Beat. Projektet afholdes i 2013.

5. STYRKELSE AF GENREOMRÅDET I UDLANDET
Ud af det samlede driftstilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg i 2012 skulle mindst 115.691 kr. anvendes til international transportstøtte samt 310.261 kr. til internationale projekter.

International transportstøtte
Der er i alt givet 131.744 kr. i international transportstøtte på til 16 forskellige orkestre fordelt på 17 turnéer til europæiske lande. De øvrige 7 gik til lande som Sydkorea, Mexico, Mozambique, Kenya, Malawi og Indien. Ud af i alt 33 ansøgninger fik 9 afslag.

Internationale projekter
For de danske verdensmusik orkestre, der har et internationalt potentiale, har World Music Denmark etableret en bred vifte af støtteordninger, der skal hjælpe dem i deres samarbejde med udenlandske bookingbureauer, plade-, distributions- og publishingselskaber. Set i forhold til det danske publikum har de såkaldte ”smalle genrer” kun begrænsede jobmuligheder. Hvis orkestrene ønsker at leve af deres musik som fuldtids professionelle musikere, er de nød til at søge jobmuligheder og samarbejdspartnere i udlandet.

Danish Vibes
World Music Denmark fik sammen med JazzDanmark et støttebeløb på 320.000 kr. fra puljen International Musikformidling til at afvikle Danish Vibes. Med råd fra bl.a. MXD satsede man på en konkret by, Hamborg. Et panel af udenlandske brancefolk fra Hamborg udvalgte de orkestre, som de mente har størst potentiale i Tyskland. Der kom i alt 38 ansøgninger fra bands på worldområdet, der søgte om at deltage i projektet. Det udvalgte bands blev Tako Lako og Mzungu Kichaa. Der afvikles efterfølgende showcases enten på SPOT eller under Copenhagen Jazz Festival i 2013. De udenlandske partnere vurderer ved disse showcases, hvor de enkelte bands kan skærpe deres profil. Disse ting samler vi op på i et efterfølgende forløb med fokus på international karriereudvikling, f.eks. i form af coaching i performance, presskit, salgstaleteknik osv. Til slut afvikles en showcase i Hamborg med de deltagende bands. Projektet startede i december 2012. Der er ansat en ekstern projektleder til at koordinere projektet.

Womex
Kunststyrelsen meddelte i starten af 2012, at de ikke længere ønskede at stå for standen på Womex. World Music Denmark ansøgte om 75.000 kr. til opgaven, men fik kun bevilget 50.000 kr. Det blev derefter besluttet at løse opgaven på den mest hensigtsmæssige måde for de bevilgede 50.000 kr. Womex blev afholdt i Thessaloniki i Grækenland. Flemming Harrev, Annette Rheinhardt og Annette Bellaoui deltog.

De øvrige nordiske lande vil gerne samarbejde om et mere fælles standområde fremadrettet. Følgende orkestre havde repræsenter på Womex: Mames Babegenush, The Sexican, Kasper Søborg og Fatma Zidan. Efter den store interesse for Womex i København var antallet af repræsentanter overraskende lavt i Thessaloniki.

Womex showcase
Nordisk Kulturfond bevilgede et tilskud på 100.000 kr. til en nordisk showcase aften på Womex i 2012. Ansøgning var skrevet af World Music Denmark, på vegne af vores nordiske samarbejdspartnere, der varetager musikeksporten i Sverige, Norge og Finland. Der var 5 ansøgere fra Danmark til showcasekoncerten på Womex. Fatma Zidan blev udvalgt.

Præsentations-CD
World Music Denmark producerer hvert år en præsentations-CD, der anvendes til generel markedsføring af dansk verdensmusik i udlandet. Der blev udvalgt 14 numre til årets CD. Den bliver bl.a. omdelt på Womex og udsendt til 120 radiomedarbejdere i Europa samt spillesteder, festivaler, bookingbureauer i ind- og udland. World Music Denmark fik uddelt 500 eksemplarer af eksport-CDen 2012 og tidligere præsentations-CDer fra standen på Womex.

Bestyrelsen har i øvrigt besluttet, at der kun blev fremstillet 1 præsentations-CD i 2012, der både skulle fungere som eksport-CD og som udgangspunkt for priskategorien ”Årets World Track” i forbindelse med Danish Music Awards (World). Begrundelsen var, at eksport-CD’erne og ”World Track” CD’erne har haft mange gengangere i form af de samme orkestre/musikere, og fordi der heller ikke er det samme antal studieproduktioner at vælge imellem, sammenlignet med tidligere.

6. FOLKEMUSIKOPGAVEN
I 2011 indgik World Music Denmark aftale med Statens Kunstråds Musikudvalg om at varetage administrationen af folkemusikmidlerne i 2011 og 2012. Musikudvalget udpegede herefter et fagudvalg bestående af 3 personer, som skulle afgive indstilling til World Music Denmarks bestyrelse i alle sager af betydning for varetagelse af folkemusikopgaven.

Hvor driftstilskuddet til folkemusik i 2011 også blev anvendt til at betale de udestående kreditorer i forbindelse med afviklingen af Folkemusikkens Fælles Sekretariat, var beløbet i 2012 på 2.812.104 kr., svarende til det fulde beløb i den 4-åige rammeaftale.

Folkemusikudvalget
Folkmusikudvalget holdt 6 møder i løbet af 2012, der fokuserede på behandling af ansøgninger, samarbejdet med Danish Roots Growing in the World samt Danish Music Awards (Folk), hvor World Music Denmark indgik en aftale med en række andre aktører og organisationer om afvikling af arrangementet.

I 2012 har udvalget behandlet 175 ansøgninger (mod 102 ansøgninger i 2011). Heraf blev 4 ansøgninger indstillet til at blive videresendt til et andet genreområde med henvisning til genreafgrænsning af folkemusikken. I 5 tilfælde har World Music Denmarks bestyrelse valgt selv at behandle ansøgningen inden for folkemusikgenren, da man – i modsætning til folkemusikudvalget – anså genren blues som omfattet af det samlede tilskudsbeløb til folkemusikområdet i kraft af den genredefinition, som var aftalt med Musikudvalget for den gældende 4-årige aftaleperiode. Folkemusikudvalgets indstillinger er i stort set alle tilfælde efterfølgende tiltrådt af World Music Denmarks ledelse.

På udvalgets sidste møde valgte man at indstille et enkelt orkester til et tilskud på 160.000 kr. i international transportstøtte. World Music Denmarks bestyrelse mente ikke, at man kunne påtage sig ansvaret for en sådan faglig vurdering. Alene beløbets størrelse gik langt ud over det tilskudsniveau, som world-området eller andre genrerområder er i stand til at matche. Desuden rummede sagen en række principielle spørgsmål, hvorfor bestyrelsen valgte at fremsende sagen til Musikudvalgets afgørelse. Efter at være forelagt sagen, mente Musikudvalget bl.a., at det indsendte budget ikke umiddelbart kunne lægges til grund for tilskudsberegningen, da de oplyste udgifter er sat for højt. På den baggrund har World Music Denmark opfordret orkestret til at indsende en fornyet ansøgning.

Samlet set blev der søgt om 3.757.925 kr. i tilskud til folkemusikformål i 2012 (mod 2.197.028 kr. i 2011). I alt 110 ansøgninger fik tilsagn om tilskud (mod 66 i 2011). I alt blev der givet tilsagn om tilskud på 1.440.650 kr. i 2012 (mod 759.050 kr. i 2011). Hertil skal lægges 368.331 kr. der blev anvendt til forskellige projekter bl.a. Danish Roots Growing in the World, Danish Music Awards (Folk) og deltagelse på SPOT Festival og Womex i Thessaloniki.

World Music Denmarks sekretariat for folkemusik
Ved indgåelse af aftalen om folkemusikopgaven overtog World Music Denmark folkemusikkens hjemmesider folkemusik.dk. I 2012 blev hjemmesiden opdateret med et kunstnerkatalog og en spillestedsliste. Information om de nye tilskudsordninger på genreområdet blev også sendt ud via et nydesignet nyhedsbrev til ca. 800 modtagere, der også løbende fik information om ansøgningsfrister og andre tilskudsmuligheder. I januar og maj 2012 afholdt sekretariatet en række informationsmøder rundt omkring i landet for potentielle ansøgere, hvor man orienterede om de forskelligt tilskudsmusligheder. Møderne blev afholdt i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Folkemusiklisten, hvor interesserede kan annoncere kommende arrangementer til alle øvrige abonnenter på listen, var integreret i det nye lay-out på folkemusik.dk og blev flittigt brugt til udsendelse af 313 beskeder i 2012.

Tilskudsordninger
Formålet med tilskudspuljerne har været at fremme og imødekomme dynamikken i den professionelle danske folkemusik. Bortset fra international transportstøtte, der har eksisteret tidligere, er der tale om helt nye tilskudspuljer, der skal styrke en række forskellige indsatsområder. Da det i løbet af 2011 viste det sig, at der ikke kom kvalificerede ansøgninger til puljen ”Markedsføring indland”, valgte man at nedlægge den og i stedet prioritere en ny pulje for publikumsudvikling, hvor der gives tilskud til arrangementer der præsentere folkemusik i utraditionelle sammenhænge, tiltrække nyt publikum eller udvikler eksisterende publikumsgrupper i forbindelse med folkemusikgenren.

I det følgende er der redegjort for behandlingen af ansøgninger og afgivne tilsagn om tilskud. De steder, hvor der er afvigelser i forhold til regnskabstallene, skyldes det aflyste projekter eller udbetaling af andre beløb end det fulde tilsagn.

Tradition og kulturarv
Ud af 19 ansøgninger (20 i 2011) på i alt 627.209 kr. blev 16 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 205.000 kr. Tilskud er givet til arbejde med research og dokumentation af projekter, der vil manifestere sig senere som bog- eller CD-udgivelser eller som levendegørelse af tradition og kulturarv.

Public Service puljen
Ud af 4 ansøgninger (7 i 2011) på i alt 142.000 kr., blev 2 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 49.000 kr. Tilskud er givet til projekter, der skaber en professionel journalistisk formidling af folkemusikken, herunder bl.a. internetmagasiner og Den 2. Radio.

Vækstlagspuljen
Ud af 41 ansøgninger (22 i 2011) på i alt 826.334 kr., blev 15 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 201.000 kr. Tilskud er givet til projekter, der på forskellige måder styrker udvikling af talent og dygtiggørelse inden for folkemusikken. Midlerne er primært givet til institutioner eller organisationer, der har taget nye initiativer inden for området.

Publikumsudvikling
Til denne nye tilskudsordning, der kunne søges første gang i 2012, kom der 31 ansøgninger med et støttebehov på i alt 771.747 kr. Mange ansøgere misforstod imidlertid formålet med puljen og der blev kun givet tilsagn om tilskud til 7 ansøgninger på i alt 79.000 kr.

Internationale showcases
De 2 ansøgninger (4 i 2011) på i alt 16.600 kr. blev begge imødekommet med tilsagn om tilskud på 10.000 kr. Tilskud er givet til solister og gruppers initiativer i forbindelse med internationale showcases. Tilsagnene blev givet til showcases i Canada og Skotland.

International transportstøtte
Ud af 72 ansøgninger (43 i 2011) på i alt 1.311.919 kr., blev 63 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 721.850 kr. Turnéerne fordelte sig geografisk over det meste af Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand. Ansøgningen, der gav anledning til, at folkemusikudvalgets indstilling blev fremsendt af World Music Denmarks bestyrelse til Musikudvalgets afgørelse, har der ikke kunnet tages endelig stilling til, der endnu ikke er fremsendt en fornyet ansøgning. Der må derfor tages et forbehold i form af en hensættelse af de ubenyttede folkemusikmidler til at imødekomme en fornyet ansøgning i 2013.

Markedsføringspulje – udland
Formålet med denne pulje har været, at styrke PR-indsatsen for en given kunstners turné / koncert. 4 ud af 5 ansøgninger (mod 2 i 2011 der begge fik afslag) på i alt 61.116 kr. fik tilsagn om tilskud på 19.000 kr.

SPOT Festival
Belært af forskellige folkemusikbands erfaringer fra tidligere års deltagelse på SPOT Festivalen valgte sekretariatet at afprøve et nyt koncept i 2012. Fordi SPOT Festivalen i første række henvender sig til et mainstream publikum, valgte vi at sætte et folkemusikband sammen med et kendt navn, i dette tilfælde sangskriveren Michael Møller. Efter en åben ansøgningsrunde blev bandet Svøbsk udtaget. Koncerten på SPOT var så vellykket, at begge parter efterfølgende ønskede at videreføre samarbejdet. Gaffa gav den 5 ud af 6 stjerne i sin anmeldelse.

Danish Roots Growing in the World
Projektet Danish Roots Growing in the World har som formål at styrke den danske roots- og folkemusik på den internationale scene og omfattede i 2011-2012 10 folkemusikbands. Projektet har primært været finansieret af de faglige organisationer DMF, DAF, DJBFA og DPA. Da de meddelte, at de gerne ville sætte deres bidrag ned, blev tilskuddet fra folkemusikkens egne midler sat tilsvarende op til i alt 100.000 kr. i 2012-13. Der blev desuden indgået en fornyet aftale med projektkoorditor Morten Alfred Høirup, om produktion af en præsentations-CD, der anvendes som PR for projektet og i den generelle markedsføring af folkemusik fra Danmark med et tilskud på 30.000 kr.

Womex
Folkemusikken var repræsenteret i den danske stand på Womex, hvor der blev uddelt uddelt 500 CDer og DVDer i en generel markedsføring af folkemusik fra Danmark, herunder den ny compilation CD produceret af Danish Roots. Rasmus Fribo fra sekretariatet varetog sammen med Frederik Thybo arbejdet i standen.

Danish Music Awards (Folk)
World Music Denmark indgik aftale med DMF på vegne af en række faglige organisationer om afvikling Danish Music Awards (Folk) og gav samtidig det største bidrag til arrangementet på 147.000 kr. Danish Music Awards (Folk) blev afholdt den 25. november i Copenhagen JazzHouse.

Folkemusikaktiviteter i 2012
Når alle tilsagn fra de forskellige tilskudspuljer og øvrige folkemusiktilsagn lægges sammen viser regnskabet, at World Music Denmark i alt har anvendt 1.619.588 kr. til folkemusikformål i 2012.

7. DEN 4-ÅRIGE RAMMEAFTALE OG FOLKEMUSIKOPGAVEN
I det ovenstående er der redegjort for opfyldelse af den 4-årige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og World Music Denmark inden for World Music Denmark tre aktivitetsområder: 1) styrkelse af genreområdet i Danmark, 2) styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark og 3) styrkelse af genreområdet i udlandet. Desuden er der redegjort for realiseringen af folkemusikopgaven i 2012.

Driftstilskuddet for 2012 fra Statens Kunstråds Musikudvalg er anvendt til de formål, der var indeholdt i rammeaftalen hhv. aftalen om folkemusik. Ud af det samlede driftstilskud skulle mindst 115.691 kr. hhv. 226.123 kr. anvendes til international transportstøtte på verdens- hhv. folkemusikområdet. Tilsvarende skulle mindst 310.261 kr. hhv. 136.725 kr. anvendes til internationale projekter på verdens- hhv. folkemusikområdet.. World Music Denmark har opfyldt begge forudsætninger.

Årets resultat
Årets driftsresultat viser et overskud på kr. 55.156 kr. for verdensmusikken og 139.655 kr. for folkemusikken. Der tages forbehold i form af en hensættelse af de ubenyttede folkemusikmidler i 2012, til at imødekomme en fornyet ansøgning i 2013 fra det orkester, der gav anledning til en indstilling fra folkemusikudvalget, som World Music Denmarks bestyrelse efterfølgende fandt det nødvendigt at foreligge for Statens Kunstråds Musikudvalg.

Fremtiden – 2013
Fra 1. januar 2013 har ROSA overtaget folkemusikopgaven fra World Music Denmark. Vi havde anbefalet Statens Kunstråds Musikudvalg, at folkemusikken igen fik en selvstændig genreorganisation. Men pga. folkemusikudvalgets manglende interesse i at samarbejde på tværs af genrerne eller ønske om at benytte World Music Denmark som sparringspartner, lå det ikke i kortene, at vi skulle fortsætte med at varetage folkemusikopgaven. På trods af flere henvendelser fra folkemusikmiljøet var det Musikudvalgets klare vurdering, at opgaven fortsat skulle varetages af en genreorganisation og det blev derfor ROSA, som fik overdraget opgaven.

I løbet af efteråret 2012 indledte World Music Denmark en dialog om en ny 4-årig rammeaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg for årene 2013 til og med 2016. Det har givet bestyrelsen anledning til at se på hele organisationens virksomhed med kritiske øjne og vurdere behovet for nye aktiviteter og indsatsområder. Det er blevet opsummeret i 3 punkter i en vision for World Music Denmarks fremtid:

• At styrke hele worldscenen på alle niveauer fra vækstlag til eksport ud over landets grænser, ved at skabe en bred vifte af aktiviteter, støttepuljer og rådgivning rettet mod både musikere og arrangører.
• World Music Denmark skal gennem formidling, kommunikation og publikumsudvikling, sikre de bedst mulige vilkår for worldscenen i Danmark. Her igennem skal worldscenens position og ”salgbarhed” styrkes overfor bl.a. spillesteder, festivaler, samt i forhold til massemedierne.
• World Music Denmarks skal stå som den centrale, samlende genreorganisation, der gennem netværksbaserede initiativer fremstår som den naturlige samarbejdspartner for alle aktører på worldscenen, der ønsker at præsentere, promovere eller på anden måde støtte dansk world.

Blandt de umiddelbare udfordringer er bl.a. et nyt koncept for Danish Music Awards (World), da det ikke lykkedes at samle de smalle genrer til en fælles Danish Music Awards i DR. Vi skal fortsætte med at optimere formidlingen af World Music Denmarks støtteordninger og aktiviteter over for musikere og arrangører. Endvidere skal vi fortsætte med at samarbejde og holde vidensdelingsmøder med de øvrige genreorganisationer og vores nordiske samarbejdspartnere. Sidst, men ikke mindst, er det livsnødvendigt, at blive ved med at arbejde på at verdensmusikken kommer mere ud i medierne ikke mindst i Danmarks Radio!