Bestyrelsens beretning 2011

Indhold
1. Indledning
2. Styrkelsen af genreområdet i Danmark – arrangører
3. Styrkelsen af genreområdet i Danmark – musikere
4. Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark
5. Styrkelse af genreområdet i udlandet
6. Den 4-årige rammeaftale
7. Aftale om folkemusikopgaven
8. Årets resultat – Fremtiden 2012

1. INDLEDNING
2011 udgør det tredje år i den 4-årige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og World Music Denmark. Aftalen sætter fokus på tre aktivitetsområder:
1) styrkelse af genreområdet i Danmark,
2) styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark,
3) styrkelse af genreområdet i udlandet.

Et helt nyt aktivitetsområde kom til i 2011, da Statens Kunstråds Musikudvalg indgik aftale med World Music Denmark om at varetage administrationen af folkemusikmidlerne i 2011 og 2012. Musikudvalget udpegede et folkemusikudvalg bestående af 3 personer som skulle afgive indstilling til World Music Denmarks bestyrelse vedrørende bevillinger på området. I forbindelse med aftalen har World Music Denmark etableret et særskilt sekretariat for folkemusik. Dette arbejde har krævet en stor omstilling i sekretariatet, da der skulle ansættes 2 nye medarbejdere. En som skulle aflaste World Music Denmarks sekretariatsleder, som nu også skulle være ansvarlig for folkemusikområdet, og en, som blev ansat som projektkoordinator for folkemusikken.

I foråret 2011 besluttede World Music Denmark, Jazz Danmark og tidsskriftet Cultures sig for at flytte fra Nytorv per 1. april til et billigere lejemål på Blegdamsvej og kontoret ligger nu tæt på Global Copenhagen og Dansk Musiker Forbund.

2. STYRKELSEN AF GENREOMRÅDET I DANMARK – ARRANGØRER
Styrkelsen af genreområdet i Danmark sker gennem en række støtteordninger og aktiviteter, der er målrettet mod hhv. arrangører og musikere, samt ved formidling af informationer om genreområdet.

Aktivitetsstøtte til arrangører gives typisk til mindre festivaler og andre enkeltstående arrangementer med såvel dansk som udenlandsk verdensmusik. I alt blev der givet tilsagn om 60.100 kr. i støtte til 12 arrangementer i 2011. Der blev givet en særskilt støtte til Skagen Festival med henblik på at præsentere verdensmusik som en ny genre på festivalen. Rhythm & Roots projektet i forbindelse med Spil Dansk Dagen, blev videreført med 5 arrangementer på Klaverfabrikken i Hillerød, Skråen i Aalborg, Musikcaféen REAL i Århus og Hagges i Tønder. Projektet var også støttet af KODA, DJBFA, Levende Musik i Skolen, Dansk Live – Interesseorganisationen for spillesteder og festivaler og Womex/Around.

Provinspuljen
Provinspuljen er en støtteordning, der henvender sig specielt til arrangører uden for København og Århus. Provinspuljen kan søges af arrangører, der præsenterer koncerter på en utraditionel måde eller i en ny kontekst, der inviterer og tiltrækker nye publikumsgrupper. I alt blev der givet tilsagn om støtte på 50.000 kr. til 16 arrangementer i Region Nordjylland, Templet i Lyngby, Harders i Svendborg og Fermaten i Herning.

Danish Music Awards – World
I 2010 blev Danish Music Awards gennemført som et fælles arrangement med deltagelse af alle genre i samarbejde med IFPI – phonogramproducenternes interesseorganisation. Men i 2011 valgte IFPI desværre at lave en ren pop/rock event sammen med TV2. World Music Denmark valgte derfor at afvikle Danish Music Awards (World) på Global Copenhagen.
Vinderne i 2011 blev:
• Årets Danske World Album: Eliel Lazo ”El Conguero” udgivet af Stunt Records.
• Årets Danske World Track: Moussa Diallo med ”Tciékagni”.
• Årets Danske World Specialpris gik til Kulturhus Gimle i Føllenslev.

Copenhagen World Music Festival
Copenhagen World Music Festival skal stå for en årligt tilbagevendende fælles begivenhed, der samler alle institutioner, spillesteder, koncertarrangører og musikforeninger, der regelmæssigt præsenterer verdensmusik i København. Den første festival finder sted fra den 30. august til den 2. september 2012. World Music Denmark har ydet foreningen sekretariatsbistand med fondsansøgninger i opstartsfasen. Statens Kunstråds Musikudvalg har støttet den første udgave af festivalen med 100.000 kr.

Verden til Vestjylland
I samarbejde med Jazz Danmark blev World Music Denmark bevilget kr. 40.000 til projektet Verden til Vestjylland fra Statens Kunstråds Musikudvalgs pulje til ’Øget indsats for verdensmusikken’. Projekterne omfattede Lemvig, Herning og Holstebro kommuner og regionen var med ind over.

Opsøgende arbejde på spillestederne
World Music Denmark har besøgt Fermaten, Kulisselageret og Godset som led i det opsøgende arbejde i forhold til spillestederne ude i landet. Besøgene giver god viden om genrer og orkestre, og hvem der spiller for fulde huse. Det er i høj grad lokale foreninger, der tegner profilen på spillestederne, når det handler om folk, jazz og blues. Det er meget tydeligt, at der ikke er nogen tilsvarende verdensmusikforeninger, der arbejder på samme måde. Set i det perspektiv har Provinspuljen fungeret som en garant for, at spillestederne turde løbe en økonomisk risiko.
World Music Denmark har desuden deltaget i Dansk Live’s og andres seminarer og har fokuseret meget på et øget samarbejdet med de øvrige genreorganisationer.

3. STYRKELSEN AF GENREOMRÅDET I DANMARK – MUSIKERE
Støtte, der går direkte til musikere, gives primært til efteruddannelse eller i form af støtte til udenlandske gæstemusikere og til forskellige coachingforløb.

Efteruddannelse
Der var 7 ansøgninger om banddoktor – 5 fik tilsagn. Der var 5 ansøgning om masterclass og workshop. Heraf fik 3 tilsagn, dog blev 1 workshop efterfølgende aflyst.

Udenlandske gæstemusikere
Der var 5 ansøgninger om støtte til udenlandske gæstemusikere. Heraf fik 3 støtte på tilsammen 14.523 kr.

Bandcheck
I 2011 udbød World Music Denmark for første gang Bandcheck, der er en 12 timers individuel coachingordning. Det er et tilbud, der henvender sig til alle world orkestre, som allerede har en del erfaring som orkester, men som har et ønske om at udvikle sig yderligere på et eller flere områder.
Forløbet kan f.eks. indeholde:
• coaching i karriereplanlægning 1-2 år frem
• performancecoaching, herunder coaching i sceneudtryk og performance
• musikalsk sparring og/eller præproduktion
• gruppedynamiske forhold, herunder f.eks. arbejds- og rollefordeling i orkestret, eller
• begyndende international netværksopbygning og erhvervscoaching.

Ved den første ansøgningsrunde var der 9 ansøgninger hvoraf 5 blev indstillet. I den anden runde var der 4 ansøgninger hvoraf 2 blev indstillet.

Markedsføringsstøtte
Nyetablerede orkestre står med alle udgifterne til etablering af hjemmeside, plakater og pressemateriale og har få indtægter. Målet med markedsføringsstøtten er, at hjælpe orkestrene hurtigt i gang til at få etableret et professionelt præsentationsmateriale. Der var 13 ansøgninger. 10 fik tilsagn, heraf benyttede 2 ikke deres tilsagn. Støtten er primært givet som et tilskud til trykudgifter til plakat og pressemateriale og til etablering af hjemmesider.

SPOT Festival
World Music Denmark præsenterede 2 orkestre på SPOT Festivalen 2011: Kynnes Kabale og Fatma Zidan. Koncerterne blev afholdt på Voxhall’s Atlas scene. I samarbejde med folkemusikken blev der lavet en fælles løbeseddel om koncerterne på Atlas, som blev delt ud på festivalområdet omkring Musikhuset, lige som der blev lavet en direkte markedsføring af showcase koncerterne over for spillesteder og festivaler. Hverken afviklingen eller fremmødet fungerede imidlertid tilfredsstillende. I evalueringen blev det påpegede, at det er bedre at orkestrene spiller i området i nærheden af Musikhuset, da Atlas ligger for langt væk i forhold til resten af SPOT Festivalen.

Seminar
World Music Denmark afholdte et arbejdsseminar om talentudvikling sammen med JazzDanmark og folkemusikken. Der var inviteret relevante branchefolk fra MXD og Karrierekanonen / Bandakademiet i Roskilde som oplægsholdere. Formålet med seminaret var udarbejdelse af et oplæg, om hvad orkestre typisk mangler, og hvordan vi bedst kan hjælpe dem med i deres videre udvikling, samt en invitation til jazz og folkemusik om at gå med i et sådan fælles udviklingsarbejde. Som oplæg til seminaret var der lavet skriftlige evalueringer af World Music Denmarks erfaringer med projekterne Upcoming Festival såvel som Karriereplanlægning – udland.

Information
World Music Denmarks nyhedsbrev har hele musikmiljøet som målgruppe. I 2011 blev det udsendt 6 gange til ca. 800 abonnenter. Der bliver hele tiden arbejdet med at udvikle World Music Denmarks eksterne kommunikation og synlighed.

4. STYRKELSE AF VÆKSTLAG, MUSIKALSKE NYSKABELSER OG NYT TALENT I DANMARK
Styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark sker i første række via den årligt tilbagevendende Upcoming Festival, der i 2011 blev arrangeret i samarbejde med Atlas i Århus. Forløbet består dels af en showcase på Atlas, dels af en forudgående undervisningsdel med 4 besøg af en banddoktor i øvelokalet, weekend seminarer og en individuel evaluering af showcase koncerten. I 2011 blev projektet suppleret med et bandcheck, hvor alle (også tidligere upcoming bands) fik et tilbud om coaching. Fire orkestre blev indstillet og godkendt: Balkan Beat (5) fra Aalborg, Patomatcho Flamenctronica (2) fra København, Molu – afrikansk (7) fra Odense og One More Than 12 (13) fra Roskilde.

5. STYRKELSE AF GENREOMRÅDET I UDLANDET
Ud af det samlede driftstilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg i 2011 skulle mindst 113.200 kr. anvendes til international transportstøtte samt 303.583 kr. til internationale projekter, hvoraf den ene fuldtidsstilling i sekretariatet tæller med for 30.000 kr.

International transportstøtte
Den internationale transportstøtte blev givet til 19 forskellige orkestre fordelt på 14 turnéer til europæiske lande. De øvrige 5 gik til Østafrika, Tyrkiet, Indien og Brasilien. 1 tilsagn blev ikke benyttet og 12 ansøgninger fik afslag. I forbindelse med Musikudvalgets pulje International Musikformidling blev yderligere 3 orkestre bevilget supplerende projektstøtte fra World Music Denmark i form af tilskud til internationale transportudgifter.

Internationale projekter
For de danske verdensmusik orkestre, der har et internationalt potentiale, har World Music Denmark etableret en bred vifte af støtteordninger, der skal hjælpe dem i deres samarbejde med udenlandske bookingbureauer, plade-, distributions- og publishingselskaber. Set i forhold til det danske publikum har de såkaldte ’smalle genrer’ kun begrænsede jobmuligheder. Hvis orkestrene ønsker at leve af deres musik som fuldtids professionelle musikere, er de nød til at søge jobmuligheder og samarbejdspartnere i udlandet.

Karriereplanlægning – udland
Siden 2008 har World Music Denmark udbudt Karriereplanlægning – udland. Orkestrene får 12 sessions à 3 timer hver med en coach, der skal hjælpe dem med at formulere en karriereplan i udlandet. I hvert af de 2 år, hvor planen skal gennemføres, får orkestrene yderligere 3 sessions à 3 timer hver per år. I 2011 blev Tako Lako, udtaget til at gennemføre et coachingforløb.

Womex
I 2011 blev Womex afholdt for tredje gang og sidste gang i København. Messen blev afholdt i Forum og showcasene i DR-Byen. I den fælles danske stand stod repræsentanter for World Music Denmarks sekretariat for folkemusik såvel som for verdensmusikken. Der blev givet støtte til køb af bordplads for 10 world orkestre, der var repræsenteret i standen, idet folkemusikken ikke har tradition for en tilsvarende ordning.

Sammen med vores nordiske samarbejdspartnere søgte vi og fik bevilget 260.000 kr. af Nordisk Kulturfond til afholdelse af en showcasescene for nordisk verdensmusik på Womex i 2011. Desværre ville Womex ikke lad os købe scenen i Studio 2, sådan som det var planen. I stedet henviste Womex til at indgå i et samarbejde med de øvrige nordiske landes Musik Informations Centre, der stod bag Nordic Club showcase scenen for nordisk folkemusik på Womex. Da de meldte positivt ud om et samarbejde i 2011 gav det hvert land 1 folk og 1 world showcase fra hvert af de 4 nordiske lande, i alt 8 showcases. Den 9. showcase blev givet til værtslandet, så Danmark – ud over et folkemusikband (Big Basco) – var repræsenteret ved 2 verdensmusik orkestre: Tako Lako og Dànjal med band.

Da vi imidlertid havde fået støtte fra Nordisk Kulturfond til 9 world showcases på Womex – og ikke 5 som det endte med at blive – organiserede vi derfor en fælles world showcase scene på Global for de resterende penge, hvor der blev præsenteret 9 nordiske worldbands. Fra Danmark deltog Mizgin, Bagdad Beat og Dawda Jobarteh. Fra Sverige deltog Faela og Simone Moreno & Os Lourinhos, fra Norge Padik og Ivan Mazuze Group og fra Finland PK & Janko og Kristiina Ilmonen Sysihai. Afviklingen både i DR og på Global var igen en stor succes med mange Womex deltagere og til musikernes såvel som vores nordiske samarbejdspartneres udtalte tilfredshed.

I forbindelse med Womex 2011 modtog World Music Denmark desuden støtte fra Kunststyrelsen og Udenrigsministeriets internationale besøgsprogrammer til at invitere 3 udenlandske bookere og 1 musikjournalist fra Frankrig, der blev guided rundt til de forskellige showcasekoncerter med danske orkestre, der blev afholdt i forbindelse med Womex.

Kulturkontakt Nord havde bevilget støtte til afholdelse af en række møder i København med vores nordiske samarbejdspartnere i 2010 og 2011, der skulle styrke det nordiske netværkssamarbejde. Ud over tilrettelæggelse af showcase koncerterne i DR-Byen og på Global Copenhagen, blev møderne også brugt til at diskutere den fælles nordiske spillesteds og festival database Gateway to Nordic Organizers og en konference i 2013, der skal sætte fokus på verdensmusikkens vilkår i de nordiske lande og inddrage eksempler på ’best practice’.

Præsentations-CD
World Music Denmark producerer hvert år en præsentations-CD, der anvendes til generel markedsføring af dansk verdensmusik i udlandet. Der blev udvalgt 14 numre til årets CD. Den bliver bl.a. omdelt på Womex og udsendt til 125 radiomedarbejdere i Europa og 450 spillesteder, festivaler, bookingbureauer i ind- og udland. World Music Denmark fik uddelt 600 eksemplarer af eksport-CDen 2011 og tidligere præsentations-CDer fra standen på Womex.

International Musikformidling
World Music Denmark har indgået i arbejdet omkring puljen International Musikformidling sammen med Statens Kunstråds Musikudvalg og de øvrige genreorganisationer. 3 world projekter fik støtte: Afenginn, Tavse Stemmer og Tako Lako.

6. DEN 4-ÅRIGE RAMMEAFTALE
I det ovenstående er der redegjort for opfyldelse af den 4-årige rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og World Music Denmark inden for de World Music Denmark tre aktivitetsområder: 1) styrkelse af genreområdet i Danmark, 2) styrkelse af vækstlag, musikalske nyskabelser og nyt talent i Danmark og 3) styrkelse af genreområdet i udlandet.

Driftstilskuddet for 2011 fra Statens Kunstråds Musikudvalg er anvendt til de formål, der var indeholdt i rammeaftalen. Ud af det samlede driftstilskud skulle mindst 113.200 kr. anvendes til international transportstøtte samt 303.583 kr. til internationale projekter. World Music Denmark har opfyldt begge forudsætninger.

World Music Denmark var til møde med Musikudvalget om en midtvejsevaluering af den 4-årige rammeaftale. Der var ikke nogen bemærkninger til opfyldelsen af vores forpligtelser bortset fra, at Musikudvalget gerne så, at et seminar for World Music Denmarks bestyrelse blev gennemført.

7. AFTALE OM FOLKEMUSIKOPGAVEN
I februar 2011 indgik World Music Denmark aftale med Statens Kunstråds Musikudvalg om at varetage administrationen af folkemusikmidlerne i 2011 og 2012. Musikudvalget udpegede herefter et fagudvalg bestående af 3 personer, som skulle afgive indstilling til World Music Denmarks bestyrelse i alle sager af betydning for varetagelse af folkemusikopgaven.

Folkmusikudvalget arbejdede indgående i perioden april–maj med at udfærdige tilskudspuljer og et tilhørende budget, der blev godkendt den 24. juni 2011. Udvalgets arbejde i den forløbne del af året har været fokuseret på behandling af ansøgninger, samarbejdet med Danish Roots Growing in the World, deltagelse på Womex og tilrettelæggelse og afvikling af Danish Music Awards (Folk) i samarbejde med en række andre aktører og organisationer.

Formålet med tilskudspuljerne har været at fremme og imødekomme dynamikken i den professionelle danske folkemusik. Bortset fra international transportstøtte, der har eksisteret tidligere, er der tale om 6 helt nye tilskudspuljer, der skal styrke en række forskellige indsatsområder. Puljerne blev meldt ud i juni og kunne søges første gang i august og igen senere igennem sidste halvår af 2011. Fordi puljen til international transportstøtte på folkemusikområdet ikke havde eksisteret siden starten af 2011, blev der åbnet op for, at der i forbindelse
med en særskilt ansøgningsfrist i juni måned også kunne søges med tilbagevirkende kraft for turnéer, der var gennemført i førte halvår af 2011.

Bortset fra denne særlige frist er den samlede aktivitet for 2011 baseredes på ansøgninger, der er modtaget i sidste halvdel af året. I denne periode har udvalget behandlet 102 ansøgninger om tilskud på i alt 2.197.028 kr. Heraf blev 66 ansøgninger og et samlet beløb på 759.050 kr. indstillet til endelig godkendelse, og i stort set alle tilfælde herefter tiltrådt af World Music Denmarks ledelse. Yderligere 2 ansøgninger blev indstillet til videresendelse til et anden genreområde med henvisning til genreafgrænsning af folkemusikken. I et tilfælde har World Music Denmarks bestyrelse valgt selv at behandle ansøgningen inden for folkemusikgenren, da man anså genren blues som omfattet af det samlede tilskudsbeløb til folkemusikområdet og den genredefinition som var aftalt med Musikudvalget for den indeværende 4-årige aftaleperiode.

Tradition og kulturarv
Ud af 20 ansøgninger på i alt 836.198 kr. blev 7 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 68.500 kr. Tilskud er givet til arbejde med research og dokumentation af projekter, der vil manifestere sig senere som bog- eller CD-udgivelser eller som levendegørelse af tradition og kulturarv. Udvalget har bemærket et særligt behov på dette område.

Public Service puljen
Ud af 7 ansøgninger på i alt 270.000 kr., er 5 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 96.000 kr. Tilskud er givet til projekter, der skaber en professionel journalistisk formidling af folkemusikken, herunder bl.a. internetmagasiner og Den 2. Radio.

Vækstlagspuljen
Ud af 22 ansøgninger på i alt 403.050 kr., er 14 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 176.100 kr. Tilskud er givet til projekter, der på forskellige måder styrker udvikling af talent og dygtiggørelse inden for folkemusikken. Midlerne er primært givet til institutioner eller organisationer, der har foranstaltet nye tiltag indenfor området.

Internationale showcases
Ud af 4 ansøgninger på i alt 58.450 kr., er 3 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 29.450 kr. Tilskud er givet til solister og gruppers initiativer i forbindelse med de mange internationale showcases, der findes for denne type musik. Der er givet tilsagn om tilskud til tre showcases, 2 i Bulgarien og 1 på Folkalliance i USA.

International transportstøtte
Ud af 43 ansøgninger på i alt 573.830 kr., er 34 ansøgninger imødekommet med tilsagn om tilskud på 379.000 kr. Den internationale musikscene har utvivlsom blikket rettet mod den danske folkemusik, og turnéerne fordelte sig i 2011 sig geografisk over det meste af Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand. Som ved Tradition og kulturarvspuljen har udvalget konstateret et særligt behov på dette område.

Markedsføringspulje (ind- og udland)
Formålet med denne pulje har været, at styrke PR-indsatsen for en given kunstners turné / koncert. Puljerne blev blot ansøgt fire gange, hvoraf den ene ansøgning opnåede tilsagn om tilskud. Udvalget måtte konstatere, at de projekter, der blev søgt om tilskud til, lå for tæt op ad almindelig driftsstøtte og har derfor valgt at indstille den indenlandske del af puljen. Den udenlandske del af puljen videreføres dog i 2012.

Publikumsudvikling
I 2012 udvides tilskudsordningerne med en pulje til Publikumsudvikling. Denne pulje har fokus på at styrke særlige initiativer, der på forskellig vis medvirker til publikumsudvikling indenfor den professionelle folkemusik.

SPOT Festival
Der blev præsenteret 2 folkemusikbands på SPOT Festivalen: Karen Mose og Big Basco. Den fælles evaluering sammen med verdensmusikken og JazzDanmark påpegede, at det er bedre at orkestrene spiller i området i nærheden af Musikhuset, da Atlas ligger for langt væk i forhold til resten af SPOT Festivalen.

Danish Roots – Growing in the World
Der blev indgået aftale med eksportprojektet Danish Roots Growing in the World om et tilskud på 30.000 kr. og at en repræsentant for folkemusikudvalget kunne indtræde i styregruppen. Projektet har som formål at styrke den danske roots- og folkemusik på den internationale scene og omfatter i 2011-2012 10 folkemusikbands. Der blev desuden indgået aftale med projektkoordinator Morten Alfred Høirup om et tilskud på 30.000 kr. til produktion af en præsentations-CD, der anvendes som PR for projektet og i den generelle markedsføring af folkemusik fra Danmark.

Womex
Folkemusikken var repræsenteret i den danske stand på Womex, hvor der blev uddelt uddelt 500 CDer og 100 DVDer i en generel markedsføring af folkemusik fra Danmark. Big Basco var udtaget som den danske folkemusikrepræsentant på showcases scenen Nordic Club i DR-Byen. Koncerten blev gennemført for en fuld besat sal og af musikerne vurderet som meget vellykket.

Danish Music Awards – Folk
Danish Music Awards – Folk var lagt bevidst på den sidste dag, hvor Womex blev afholdt I København, med det formål at tiltrække så mange af de internationale deltagere som muligt. Ca. 30 fandt også vej til prisuddelingen, der blev afholdt på Aveny T på Frederiksberg Allé. Det var første gang, at der blev afholdt et selvstændig Danish Music Awards for folkemusikken i København. For at sikre et vellykket arrangement, blev der indgået en aftale med Dansk Musiker Forbund om at koordinere planlægningen og afviklingen af arrangementet. Afviklingen og det musikalske program blev efterfølgende vurdere meget positivt og med et ønske om at kunne gøre det endnu flottere til næste år. Der blev i alt uddelt 5 priser:
• Årets Danske Folk Debut gik til Rannok for albummet “Rannok”.
• Årets Danske Folk Komponist gik til Nikolaj Busk og albummet “Love & Cigars”.
• Prisen som Årets Danske Folk Artist gik til Kristian Bugge.
• Årets Danske Folk Album gik til Habadekuk for albummet ”Hopsadaddy” og
• Specialprisen (Folk) 2011 gik til Folkets Hus Spillefolk på Nørrebro i København.

Information
Ved indgåelse af aftalen om folkemusikopgaven overtog World Music Denmark folkemusikkens hjemmesider folkemusik.dk og rootszone.dk. Efter indstilling fra folkemusikudvalget blev rootszone.dk overdraget til en kreds af interesserede og skribenter, efter at de havde etableret en forening, der kunne videreføre hjemmesiden. Folkemusik.dk blev opdateret med et nyt lay-out og benyttet til at annoncere de nye tilskudspuljer og ansøgningsfrister. Hjemmesiden er fortsat under opbygning med bl.a. et kunstnerkatalog og en spillestedsliste.

Information om de nye tilskudsordninger blev også sendt ud via nyhedsmail til ca. 800 modtagere, der også løbende har fået information om ansøgningsfrister og andre tilskudsmuligheder.

Folkemusiklisten, hvor interesserede kan annoncere kommende arrangementer til alle øvrige abonnenter på listen, er blevet videreført fra den gamle hjemmeside og integreret i det nye lay-out på folkemusik.dk.

Folkemusikaktiviteter i 2011
Når alle tilsagn fra de forskellige tilskudspuljer og øvrige folkemusikaktiviteter lægges sammen har World Music Denmark i alt anvendt 1.246.358 kr. til folkemusikformål i 2011.

8. ÅRETS RESULTAT
Årets driftsresultat viser et overskud på kr. 24.816 kr. for verdensmusikken og 217.076 kr. for folkemusikken. Det store beløb af ubrugte midler for folkemusikken, skal først og fremmest ses i lyset af, at de forskellige tilskudspuljer kun har kunnet søges i det sidste halvår af 2011.

Fremtiden – 2012
World Music Denmark fortsætter i 2012 med at leve op til den aftale, der er indgået med Statens Kunstråds Musikudvalg, om at varetage folkemusikopgaven til og med 2012.

• World Music Denmark vil endvidere arbejde for at styrke samarbejde om vidensdeling og fælles projekter med de øvrige genreorganisationer, især på coaching- og talentudviklingsområdet.
• I 2012 vil et pilotprojekt blive søsat i et samarbejde mellem Jazz Danmark, World Music Denmark og KODA.
• Der vil blive arbejdet videre med at optimere formidlingen af World Music Denmarks støtteordninger og aktiviteter over for musikere og arrangører.
• World Music Denmark vil fortætte med det opsøgende arbejde i 2012 med at styrke kontakten til musikforeninger, arrangører og spillesteder.
• World Music Denmark vil indgå i det videre arbejde med en forbedring af konceptet for Danish Music Awards i 2012, da en fælles awardshow for alle genre har vist sig at være gavnligt i form af større bevågenhed fra medierne.
• I samarbejde med World Music Denmarks nordiske samarbejdspartnere videreføres projektet i 2012 med en showcase scene på Womex for nordisk orkestre.