Ekstraordinært årsmøde 21/9-2008

xx
World Music Denmarks ekstraordinære årsmøde
søndag den 21. september 2008 kl. 14.00-17.00
Mødelokalet, Nytorv 3, 3., 1450 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5 og stk. 8:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om indgåelse af 4-årig driftsaftale (resultatkontrakt) mellem Kunstrådets Musikudvalg (Kulturministeriet) og World Music Denmark for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2012
3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
4. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Jens Rømer blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at da en tredjedel af WMDs medlemmer ikke var til stede på det ekstraordinære årsmøde søndag den 7. september 2008, havde mødet ikke opfyldt betingelsen for at træffe beslutning om vedtægtsændringer. Mere end to tredjedele af de fremmødte var imidlertid for vedtægtsændringerne, hvorfor der var indkaldt til et nyt ekstraordinært årsmøde i dag jfr. § 6 stk. 8, ‘hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.’

Ad. 2. Orientering om indgåelse af 4-årig driftsaftale (resultatkontrakt) mellem Kunstrådets Musikudvalg (Kulturministeriet) og World Music Denmark for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2012
Maria Carelse redegjorde kort for forløbet om indgåelse af resultat- kontrakten. Der var endnu ikke kommet noget svar på WMDs udkast til 4-årig driftsaftale. Musikudvalgets krav om, at honorarstøtteordningen afskaffes, er forsøgt kompenseret med en spillestedspulje samt en regionalpulje. Spillestedspuljen skal spillestederne selv søge og er modelleret over Dansk Jazz Forbunds ’Vinterjazz’ pulje. Regionalpuljen vil WMD anvende til selv at gå ind som medarrangør af world koncerter ude i landet.

Der er kun kommet to reaktioner fra musikerne på Musikudvalgets krav om, at honorarstøtteordningen afskaffes. En fra Tonny Petersen på vegne af Salsa Loca og en fra Simon Leunbach fra Balkan Transit. Dansk Jazz Forbund havde tidligere en honorarstøtteordning. Da den blev afskaffet fik den også den konsekvens, som vi forudser vil ramme vores genreområde: at de store orkestre ikke vil kunne overleve.

Musikudvalget opfatter afskaffelsen af honorarstøtten som en principsag. Man henviste til ’opgavefordelingen’ mellem udvalget og genreorganisa- tionerne. Det skal være udvalget og ikke en genreorganisation, der giver honorarstøtte til spillestederne og desuden ønskede man at stille alle genreorganisationerne lige. I betragtning af, at mange af medlemmer selv er musikere og ved hvad det indebærer, er det vanskeligt at forstå udvalget.

Ad. 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Ændringerne blev gennemgået og sat til samlet afstemning.

Ny § 6.1
Årsmødet drøfter forhold af betydning for World Music Denmark, herunder årsrapport og budget, samt vælger formand og bestyrelse jfr. § 6.6.
I § 6.6 ’Dagsordenen for den ordinære årsmøde skal omfatte’, erstattes ordet ’årsregnskab’ med et nyt ord ’årsrapport’ under punkt 3.
Der tilføjes en ny § 6.9
Vedtægterne og eventuelle ændringer af disse, skal godkendes af Kunstrådet.
Ny § 7.1
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af World Music Denmark i forhold til lovgivningen og i forhold til indgåede aftaler med Kunstrådet, samt evt. andre kontraktbaserede aftaleforhold.
7.1.1 Bestyrelsen består af formanden samt 8 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af årsmødet. Formanden vælges hvert år. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.
§ 7.6 udgår.
Der tilføjes en ny § 8 SEKRETARIATET
§ 8.1 Bestyrelsen ansætter World Music Denmarks daglige leder, som med ansvar overfor bestyrelsen forestår den daglige drift.
§ 8.2 Lederen ansætter og afskediger det øvrige personale i samråd med bestyrelsen.
De efterfølgende §§ 8, 9, 10 og 11 ændres til hhv. ny § 9, §10 §11 og §12.

Ændringsforslagene blev vedtaget.

Ad. 4. Eventuelt
Intet.