Årsmøde 2013

xx
World Music Denmarks årsmøde
søndag den 21. april 2013 kl. 14.00-16.00
Mødelokalet, Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2012
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013
6. Valg af formand
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

 Ad 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse blev valgt som dirigent. Nanna Mejer Sørensen blev valgt som referent.

Ad 2. Formandens beretning
Maria Carelse læste beretningen op.
Det blev foreslået, at man fremover kan sende beretningen ud på forhånd, så folk kan læse den hjemmefra, som et alternativ til oplæsning. Det kan imidlertid kun lade sig gøre, hvis der ikke kommer opdateringer til beretningen i sidste øjeblik, som skal med, hvilket har være tilfældet de senere år.
Der blev spurgt til antallet af ansøgninger til puljerne for worldmusikken. Det var vurderingen, at tendensen desværre er nedadgående, og at det har noget at gøre med problemet med de store orkestre (de bliver ikke booket pga. antallet af musikere = tariffer).
Der blev også spurgt, om den skriftlige beretnings slutbemærkninger eventuelt mangler noget om, at WMD vil arbejde for de store orkestres vilkår. Det blev aftalt, at det vil blive nævnt i næste års beretning.
Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2012
Flemming Harrev fremlægger årsrapporten for 2012.
Der blev spurgt til medlemstallet. Det er pt. på små 300, men medlemstallet har ikke noget med det økonomiske at gøre, da WMD ikke er en forening, men en selvejende institution. Medlemskab af årsmødet giver ingen særlig ret til hverken at søge eller modtage støtte. Puljer og tilskudsordninger kan alle søge.
Årsrapporten for 2012 blev godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2013
Budgettet for 2013 blev gennemgået.
Karriereplanlægning / Bandcoaching / Danish Vibes blev rettet fra 50.000 til 75.000 kr. jf. beslutning på et bestyrelsesmøde.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 6. Valg af formand
Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad. 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
Alexander Nicolas Truelsen, Annette Sørensen Bellaoui, Annette Reinhardt og Anders Søndergaard blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig valgperiode.

Ad. 8. Valg af 1 suppleant
Tom Mollerup blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode.

Ad. 9. Valg af ekstern revisor
Dansk Revision blev valgt som ekstern revisor.

Ad. 10. Eventuelt
Intet.