Ekstraordinært årsmøde 7/9-2008

World Music Denmarks ekstraordinære årsmøde
søndag den 7. september 2008 kl. 14.00-17.00
Mødelokalet, Nytorv 3, 3., 1450 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 5:

1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering om indgåelse af 4-årig driftsaftale (resultatkontrakt)
mellem Kunstrådets Musikudvalg (Kulturministeriet) og World
Music Denmark for perioden 1. januar 2009 – 31. december 2012
3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
4. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Benny Morthorst blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Orientering om indgåelse af 4-årig driftsaftale (resultatkontrakt) mellem Kunstrådets Musikudvalg (Kulturministeriet) og World Music Denmark for perioden
1. januar 2009 – 31. december 2012
Maria Carelse redegjorde for forløbet om indgåelse af resultatkontrakten. Den 30. april mødtes vi med Giordano Bellincampi og Steen Jørgensen, hhv. formand og næstformand for Musikudvalget. På mødet gennemgik vi WMDs vigtigste støtteordninger og aktiviteter. Ved den lejlighed forlød der ikke noget om, at de ville kræve, at honorarstøtteordningen skulle afskaffes. Det var først da Flemming ringede til Kulturministeriet i en anden anledning, at han mundtligt blev orienteret om indholdet af det brev, som vi modtog den 20. juni.

Da brevet kom, havde vi allerede holdt det sidste bestyrelsesmøde inden sommerferien og skulle først ses igen den 18. august. Udkastet til resultatkontrakt skulle afleveres i ministeriet den 1. september. Pga. sommerferien gav det meget lidt tid til at reagere på en så dramatisk forandring af WMDs opgaver. Umiddelbart efter ferien ringede Maria derfor til Giordano Bellincampi, der sagde at vi kunne skrive et brev til Musikudvalget, hvis der var noget, som de havde overset. Men at det i øvrigt var en principsag for udvalget. At man ikke ville have at en genreorganisation gav honorarstøtte til spillestederne og at man ønskede at stille alle genreorganisationerne lige.

Maria tog også kontakt til et tidligere medlem af Musikudvalget. Han menter, at der hverken var noget lovgivningsmæssigt eller forvaltningsretsligt, der kunne begrunde udvalgets beslutning. WMD sendte herefter et brev til udvalget, hvor vi forklarede de alvorlige konsekvenser, det ville få – ikke mindst for de store orkestre – hvis honorarstøtten bortfaldt. Brevet blev drøftede på udvalgets møde den 26. august. Op til mødet ringede Maria til udvalgsmedlemmerne Leif Skov og Emil de Waal. Steen Jøregensen, næstformand i Musikudvalget, blev kontaktet af Jens Rømer fra WMDs bestyrelse. På mødet den 26. august fastholdt udvalget imidlertid sin beslutning.

WMDs bestyrelse mødtes igen den 27. august for at diskutere konsekvenserne af udvalgets beslutning og udkastet til resultatkontrakt. Hele den måde som kontakten med Musikudvalget var forløbet på hen over sommeren fandt man dybt utilfredsstillende. Man måtte også konstatere, at udvalget har valgt ikke at tage hensyn til de særlige forhold, som gælder for vores genreområde.

Er der andre ordninger, der kan støtte verdensmusikken på spillestederne, hvis vi ikke må give honorarstøtte? I udkastet til resultatkontrakt er medtaget en ny støtteordning, hvor spillestederne kan søge om støtte til publikumsudvikling og præsentation af smalle genrer. Ordningen kan ikke erstatte honorarstøtten og vil fungere mere besværlig, når spillestederne selv skal skrive en ansøgning.

Ordningen er en kopi af den ’Vinterjazzpulje’ som Dansk Jazz Forbund har fået udvalgets accept til at etablere i 2008. Men vi kan ikke på forhånd vide om Musikudvalget vil godkende den for os. Foruden ’Spillestedspuljen’ har vi også foreslået Musikudvalget en ny ’Regional pulje’, hvor WMD går ind som medarrangør af udvalgte koncerter på spillesteder, der sjældent præsenterer verdensmusik. Indtil videre er der ikke sat beløb på de enkelte aktiviteter og støtteordninger, der er medtaget i resultatkontrakten.

Hvad gør vi, hvis Musikudvalget ikke vil godkende ’Spillestedspuljen’? Udgangspunktet for de store orkestres eksistens og for at skabe vækstmuligheder for genreområdet helt generelt er, at man kan få en kontrakt med spillestedet på fuld tarifmæssig betaling. Uden den kvalificerer man sig ikke til at søge transportstøtte eller driftsstøtte.

Der blev foreslået alternative muligheder, som orkestrene kunne tjene penge på. Tiderne har ændret sig og man må forsøge at tjene penge ad andre kanaler, f.eks. ved at sælge sin musik til film. En vidensbank om alternative indtjeningsmuligheder blev foreslået. Indvendingen imod forslaget gik på, at pengene ikke var nok i sig selv. Først og sidst handlede det om, at orkestrene fik job på spillestederne.

Den videre diskussionen af konsekvenserne, hvis Musikudvalget ikke vil godkende ’Spillestedspuljen’, blev henvist til det ekstraordinære årsmøde søndag den 21. september, hvor vi forventer at kende svaret.

Ad. 3. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Dirigenten kunne konstatere, at en tredjedel af WMDs medlemmer ikke var til stede, hvilket er betingelsen for at træffe beslutning om vedtægtsændringer. Ændringerne blev gennemgået og da mere end to tredjedele af de fremmødte var for, indkaldes der derfor til et nyt ekstraordinært årsmøde jfr. § 6 stk. 8 søndag den 21. september 2008, ‘hvor forslaget kan vedtages ved simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.’

Ad. 4. Eventuelt
Intet.