Årsmøde 2009

xx
World Music Denmarks årsmøde
søndag den 19. april 2009, kl. 14.00-15.45
Mødelokalet, Nytorv 3, 3. sal, 1450 København K

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2008
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2009
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10.  Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Tin Soheili blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik formandsberetningen for 2008. Hun frem- hævede, at den vigtigste konsekvens af den 4-årige driftsaftale er afskaffelsen af honorarstøtten fra 2010 og fremefter, sådan som vi kender den i dag. WMD frygter, at det vil indebære, at alle de større verdensmusikorkestre vil ophøre med at eksistere.

Hun oplyste endvidere, at bestyrelsen har vedtaget at opnormere sekretariatet med en fuldtidsansat som skal bl.a. tage sig af Danish World Awards, regional pulje, karriereplan-lægning m.m. Det ekstra arbejdskraft vil styrke organisationen og frigøre arbejdskraft til opsøgende arbejde og en øget indsats til gavn for verdensmusikken i Danmark.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2008
Kasserer Annette Sørensen Bellaoui gennemgik årsrapporten. Årets resultat inklusiv ubrugte midler viste et negativt resultat på -70.368 kr., hvilket skal ses i lyset af et budgetteret underskud på -87.000 kr. mhp. at bringe egenkapitalen ned. Der var ubrugte midler på i alt 227.050 kr., som der skal søges en særskilt godkendelse for hos Musikudvalget, for at få den overført til 2009. De ubrugte midler omfatter bl.a. tilsagn om støtte, der alligevel ikke blev benyttet.
Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2009
Flemming Harrev fremlagde budgettet, der er på 1.830.000 kr. i 2009. Hertil kommer honorarstøtten ifølge overgangsordningen i 2009, der er på yderligere 200.000 kr. og  som administreres efter særlige regler, der er godkendt af Musikudvalget. Beløbet på 1.830.000 kr. svarer til en pristalsregulering af støttebeløbet i de forudgående år. Foruden løn til den kommende fuldtidsansatte medarbejder, er der afsat midler til en række nye aktiviteter: en regional pulje, hvor WMD går ind som medarrangør af koncerter, til bandcoaching og karriereplanlægning i udlandet og til en ekstraordinær markedsføring af danske orkestre over for deltagerne på Womex 2009 i København.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 6. Valg af formand
Maria Carelse blev enstemmigt genvalgt som formand.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Af de 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, ønskede kun Annette Sørensen Bellaoui at genopstille. Annette blev valgt sammen med Johan Bylling Lang, Lars Okai Brems og Nicolai Kornerup for en 2-årig valgperiode (til foråret 2011).

Ad. 8. Valg af suppleanter
Kerstin Johansson blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode (til foråret 2011).

Ad. 9. Valg af ekstern revisor
Mogens Olsen, Dansk Revision, blev valgt.

Ad. 10.  Eventuelt
Intet.