Ordinært årsmøde 2008

World Music Denmarks årsmøde
søndag den 27. april 2008 kl. 14.00-17.00
i Mødelokalet, Nytorv 3, 3., 1450 København V

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2007
4. Debat om den 4-årige kontrakt med Kulturministeriet
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2008
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og referent
Rasmus Krøyer blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik beretningen. 2007 havde været et travlt år for organisationen. I efteråret havde bestyrelsen oprustet kontoret med Jesper Ø. Jensen, der blev ansat på fuld tid i 4 måneder. Maria fremhævede også de mange nye udfordringer vi står over for i år, hvor der skal aftales en 4-årig driftsaftale med Musikudvalget for perioden 2009-2012.

Der var en del spørgsmål til de ikke benyttede tilsagn om støtte, især til markedsføring. Det blev oplyst, at de fleste tilsagn ikke var blevet benyttet inden for den 3 måneders frist, der blev indført i 2007. I 2007 fandt bestyrelsen, at der var store beløb bundet op i tilsagn, der måske – måske ikke blev benyttet. Derfor havde man besluttet en 3 måneders frist for alle typer af tilsagn om støtte. Hvis den fornødne dokumentation ikke var indsendt til kontoret inden fristens udløb, bortfaldt tilsagnet om støtte automatisk. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2007
Årsrapporten blev gennemgået af WMDs kasserer Annette Sørensen Bellaoui, der konstaterede, at rapporten var aflagt i overensstemmelse med revisionsinstruksen og at revisor ikke havde nogen kritiske bemærkninger. Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4. Debat om den 4-årige kontrakt med Kulturministeriet
Maria Carelse orienterede først om det netop afholdte møde mellem Musikudvalget og genreorganisationerne. Vi oplevede, at udvalget er under pres fra Kunstrådet, der gerne vil have eksportmidlerne kanaliseret ind i projekter, der har prestige og stor mediemæssig bevågenhed. Der var tale om en politisk betinget konstruktion, hvor genreorganisationerne skulle indgå, men som ligger langt fra det eksportarbejde, som vi arbejder med. Vi er ikke særligt glade for det, men skal vi gå med, må det være på betingelser, som vi kan stå inde for. Rambøll rapporten, der netop har analyseret genreorganisationernes eksportarbejde, kom ellers til helt andre konklusioner, end de toner, der nu lyder fra Kunstrådet.

Med hensyn til den 4-årige driftsaftale, så er det vigtigt at være på forkant med udviklingen, hvor vi har selvstændige ideer, der stikker mere ud end andre. Vi må også blive bedre til at nå ud til politikerne og medierne med resultaterne af vores arbejde.

Det blev foreslået at lave fælles fremstød med de andre genreorganisationer. F.eks. i form af fremstød i forskellige lande og byer. Fem storbyer i Europa blev foreslået, lige som et samarbejde med den aktuelle europæiske kulturhovedstad blev nævnt som en eksportstrategi.

Bestyrelsen må overveje at indkalde til et nyt medlemsmøde, når vi kender Musikudvalgets udspil, hvor der er mere tid til at tage en debat om aftalen.

Ad 5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
WMDs sekretær Flemming Harrev gennemgik budgettet for 2008. Beløbene var sat i forhold til behovet og den bevilgede støtte i 2007, med en enkelt undtagelse. Efter evalueringen sidste vinter, af de senere års eksportarbejder og messe-deltagelse, havde bestyrelsen besluttet at omprioritere. Beløbene afsat til messedeltagelse var blevet sat ned til fordel for en eksportorienteret coachingordning, der vil blive startet op senere i år. Udgifter til den netop gennemførte flytning af sekretariatet fra Enghavevej til Nytorv var ikke medtaget, da budgettet for 2008 var vedtaget inden beslutningen om flytningen blev truffet.
Budgettet blev godkendt.

Ad 6. Valg af formand
Maria Carelse blev genvalgt som formand.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Tin Soheili blev genvalgt og Jens Rømer, Lars Bo Kujahn og Gazi Peker blev nyvalgt for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2010).
Da Lars de Lamotte var trådt ud af bestyrelsen i foråret 2008 blev Kazio Kierpaul valgt til at gennemføre det sidste år af Lars 2-årige valgperiode. Kazio indgår i rotationsordningen sammen Annette Sørensen Bellaoui, Benny Morthorst, og Sophie Amalie (’Fimmer’) Engel (indtil foråret 2009).

Ad 8. Valg af suppleanter
Peter Suwalski blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode (indtil foråret 2010). Rasmus Krøyer blev valgt til den ubesatte post som suppleant for de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i ulige kalenderår (indtil foråret 2009).

Ad 9. Valg af ekstern revisor
Mogens Olsen fra Dansk Revision blev valgt.

Ad 10. Eventuelt
Intet.