FVD generalforsamling 2005

Foreningen for Verdensmusik i Danmarks generalforsamling
søndag den 22. maj 2005 kl. 14-17.00
Etnorama, Nørre Allé 7, 2200 København N

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 5, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Orientering om etablering af genreorganisationen World Music Denmark
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter
10. Valg af ekstern revisor
11. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen.
Henrik Beck blev valgt til dirigent og Flemming Harrev som referent. Henrik Beck  konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt via e-mail og brev.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik formandens skriftlige beretning.

Nedenstående skal læses som kommentarer til beretningen.

Tilskuddet til at præsentere orkestre på jazzfestivaler er forøget med 54% i 2005. Den større bevilling indbærer, at samarbejdet, der blev indledt med Copenhagen Jazz Festival
i 2004, i år udviddes til også at omfatte Århus Internationale Jazzfestival og Odense Sommerjazz.

Tilskuddet til kortlægning af indvandrernes musik er søgt overført til 2005. Kortlægningen i København, Odense og Århus forventes afsluttet til sommer. Foreningen har ikke mange medlemmer med indvandrerbaggrund. Men vi ved, at de spiller til bryllupper og på lukkede koncerter. Opgaven består bl.a. i at komme i kontakt med de tyrkiske og arabiske klubber. Mange arrangører synes at lave enkeltstående arrangementer og en del musikere ønsker ikke at blive registrerede, hvilket kan gøre kortlægningsopgaven vanskelig.

Bestyrelsen har meddelt Dansk Jazz Forbund, at man var interesseret i at flytte sammen, når de søger efter ny lokaler til sig selv, Copenhagen Jazz Festival og Radio Jazz. Også Djembe har meldt ud, at de ønsker at flytte med til en ny adresse.

Med disse kommentarer blev formandens beretning godkendt.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
Regnskabet blev gennemgået af Benny Morthorst og godkendt. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Ad. 4. Orientering om etablering af genreorganisationen World Music Denmark

Maria Carelse gennemgik forskellene imellem foreningens nuværende vedtægter og udkastet til vedtægter for genreorganisationen. Navnet er nyt men formålsparagraffen er identisk. Der indsættes en ny paragraf om organisationens finansiering. I stedet for et kontingentbaseret medlemskab har organisationen et registret medlemskab, der bekræftes skriftlig en gang årligt. Medlemmerne registres i en af i alt tre valggrupper, en for musikere, en for spillesteder og en for andre interesserede. Medlemsskabet giver stemmeret på års-mødet, der svarer til den nuværende generalforsamling. I modsætning til de nugældende vedtægter, hvor foreningen ledes af en formand og en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, så har genreorganisationen et fast antal bestyrelsesmedlemmer, hvor 4 vælges af valggruppen af musikere, 2 af valggruppen af spillesteder og 2 af valggruppen af andre interesserede; i alt 8 medlemmer ud over formanden. Som i de nugældende vedtægter vælges bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode efter et rotationsprincip, hvor kun halvdelen er på valg hver gang der holdes årsmødet. Formanden er, som i dag, på valg hvert år.

Udkastet til vedtægter for genreorganisationen skal først forlægges for Kunstrådets musikfaglige udvalg. Maria Carelse forventede, at foreningen fortsatte året ud og at genreorganisationen derefter førte aktiviteterne videre fra 1. januar 2006. Det kræver at foreningen opløses på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvor man ved samme lejlighed holder en stiftende møde for genreorganisationen. Foreningens ekstraordinære generalforsamling skal samtidig vedtage at overføre alle foreningens materielle og imaterielle værdier til genreorganisationen.

Der var forslag om, at årsmødets valggrupper i højere grad kom til at ligne repræsentantskabet hos de andre genreorganisationer. At kredsen, der var repræsenteret på årsmødet bl.a. kom til at omfatte institutioner som Centret for kulturel udveksling (CKU), Levende Musik i Skolen, MS, World Music Center i Århus, samt en række enkeltpersoner med interesser inden for verdensmusikområdet, så organisationen fik en bredere forankring. Andre mente, at de nuværende vedtægter allerede er så åbne, at der kunne skabes et samarbejde, hvis de pågældende selv ønskede det. At erfaringerne fra Dansk Jazz Forbund også viste, at arbejdet i bestyrelsen ikke havde noget at vinde ved, at der sad udpegede repræsentanter. Debatten gik herefter dels på værdien af en bestyrelse med udpegede repræsentanter modsat en mere aktivt arbejdende bestyrelse, dels på værdien af valggrupper og om vedtægterne for genreorganisationen lagde op til, at alle fremmødte på årsmødet skulle stemme om repræsentanterne i alle valggrupper. Dette sidste spørgsmål skulle tydeliggøres i vedtægterne. Man opfordrede også til, at alle med interesser inden for verdensmusikområdet under alle omstændigheder blev indbudt til deltage i den stiftende møde for genreorganisationen.

 Ad. 5. Indkomne forslag
Der var ingen forslag indsendt til dette punkt.

Ad. 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget
Budgettet for 2005 blev gennemgået af Benny Morthorst og godkendt.

Ad. 7. Valg af formand
Maria Carelse genopstillede til formandsposten og blev genvalgt.

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Benny Morthorst genopstillede og blev genvalgt. Annette Sørensen Ballaouis valgperiode som suppleant var udløbet. Hun stillede også op som medlem af bestyrelsen og blev valgt. Desuden stille Anders Juhl Nielsen op til bestyrelsen og blev valgt.
Sylvie Abitbol, Peter Suwalski, Jakob Poll, Tin Soheili og Flemming Harrev (på orlov som fungerende sekretær) var ikke på valg og fortsætter.

Ad. 9. Valg af suppleanter
Som suppleant blev Sophie Amalie Engel (kaldet Fimmer) valgt. Anders Bo Pedersen var ikke på valg og fortsætter som suppleant.

Ad. 10. Valg af ekstern revisor
Nina Fjeldstrup blev genvalgt som ekstern revisor.

Ad. 11. Eventuelt
Bestyrelsen blev bedt om at indkaldelser til generalforsamlingen blev sendt ud som almindelig brev, da indkaldelser med e-mail let blev glemt i folks mailbox.