FVD ekstraordinære GF 27/11-2005

Foreningen for Verdensmusik i Danmarks
ekstraordinær generalforsamling
søndag den 27. november kl. 14.00
Nørre Allé Medborgerhus, Nørre Allé 7, 2200 København N.

Kære Medlemmer!
I marts 2005 udsendte foreningen et brev, som orienterede om, at Foreningen for Verdensmusik i Danmark skal laves om til en genre- organisation i lighed med Dansk Jazzforbund, Rosa m.m. Vi har nu fået godkendt vores nye vedtægter af det musikfaglige udvalg under Kunstrådet. Vi vil gerne have oprettet den nye genreorganisation fra den 1. januar 2006. Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling i foreningen afholdes derfor stiftende generalforsamling for den nye genreorganisation World Music Denmark.

På foreningens ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2005 kunne dirigenten konstatere, at der ikke var 1/3 af medlemmerne til stede og at man derfor ikke kunne træffe beslutning om en opløsning af foreningen. Blandt de fremmødte var der imidlertid enstemmig tilslutning til forslaget. Dermed var betingelserne iflg. vedtægternes § 5, stk. 7 opfyldt for indkaldelse af en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.
Med venlig hilsen
Maria Carelse
formand for bestyrelsen

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 5, stk. 7:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark per 1.1.2006 og en overdragelse af de materielle og imaterielle værdier til den nye genreorganisation World Music Denmark. Årsmødet for World Music Denmark gives samtidig mandat til at godkende Foreningen for Verdensmusik i Danmarks årsregnskab for 2005.
3. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen.
Jakob Poll blev valgt til dirigent og Flemming Harrev som referent.

Ad. 2. Opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark per 1.1.2006 og en overdragelse af de materielle og imaterielle værdier til den nye genreorganisation World Music Denmark. Årsmødet for World Music Denmark gives samtidig mandat til at godkende Foreningen for Verdensmusik i Danmarks årsregnskab for 2005.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt og at forsamlingen derfor var beslutningsdygtig jfr. vedtægternes § 5, stk. 7. På den ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2005 havde man konstateret, at vedtægternes krav, for at træffe en beslutning om opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark, ikke var opfyldt. Det vil sige, at mindst 1/3 af medlemmerne var til stede. Da mere end 2/3 af de fremmødte imidlertid havde stemte for forslaget, var der blevet indkaldt til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne vedtages med simpelt flertal uden hensyn til antallet af fremmødte.

Dirigenten satte derefter forslaget jfr. dagsordens punkt. 2, om opløsning af Foreningen for Verdensmusik i Danmark, til afstemning blandt de fremmødte medlemmer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 3. Eventuelt
Foreningens for Verdensmusiks bestyrelse sidder indtil udgangen af 2005.