Ordinært årsmøde 11/5-2015

Referat af årsmøde mandag d. 11. maj 2015

Til stede: Alexander Nicolas Truelsen, Anders Søndergaard, Annette Bellaoui Sørensen, Maria Carelse, Annette Reinhardt, Peter Suwalski, Sven Meinild, Fatma Zidan, Masoud Mohamadi, Lars Bo Kujahn, Sofie Bech, Stephen Lukio, Morten Alfred Høirup, Loa Opstrup, Christine Møgelvang Pedersen (projektkoordinator – barselsvikar for Loa), Flemming Harrev (sekretariatsleder), Ida Routhe (studentermedhjælper).

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014
  4. Indkomne forslag – forslag til vedtægtsændringer: se forneden
  5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
  6. Valg af formand
  7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 suppleant
  9. Valg af ekstern revisor
  10. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent og referent
Peter Suwalski blev valgt som dirigent, og Ida Routhe blev valgt som referent.

Ad 2. Formandens beretning
Der var ingen opklarende spørgsmål.  Maria Carelse sammenfattede beretningen og orienterede – på opfordring af Annette Bellaoui– om Danish Vibes.
Beretningen blev vedtaget.

Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2014
Flemming Harrev fremlagde årsrapporten. Der var ingen spørgsmål, og den blev godkendt.

Ad. 4 Indkomne forslag – forslag til vedtægtsændringer: se forneden
Maria opridsede forslaget. Det blev beslutttet, at sekretariatet ikke måtte stemme.
7 stemte for, 4 stemte imod, og 2 stemte blankt.
Forslaget blev dermed vedtaget. Da under en tredjedel af World Music Denmarks medlemmer var til stede, skal der imidlertid indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for endelig vedtagelse. Dagsordenens punkt 6-9 udskydes til den ekstraordinære generalforsamling, og den nuværende bestyrelse fortsætter indtil denne.

Ad. 5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015
Flemming fremlagde budgettet. Lars Bo Kujahn spurgte, om ikke det er unormalt, at så stor en del af budgettet går til administration i forhold til, hvor mange penge der går direkte til musikerne. Maria svarede, at det er normalt sammenlignet med de andre musikorganisationer.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 10 Eventuelt
Der var intet under eventuelt.