Årsmøde 2010

xx
World Music Denmarks årsmøde
søndag den 25. april 2010, kl. 14.00-16.30
Mødelokalet, Nytorv 3, 3. sal, 1450 København K

DAGSORDEN i henhold til vedtægternes § 6, stk. 6:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2009
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af ekstern revisor
10. Eventuelt

Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Maria Carelse bød velkommen og takkede for fremmødet på trods af det milde forårsvejr. Tin Soheili blev valg som dirigent og Flemming Harrev blev valgt som referent.

Ad. 2. Formandens beretning
Maria Carelse gennemgik formandsberetningen for 2009. Der var et spørgsmål om markedsføringen af showcase koncerten i Berlin til september. Det sker i samarbejde med orkestrenes tyske pladeselskaber og tyske bookingbureauer. Et andet spørgsmål handlede om samarbejdet med jazzfestivalerne, der havde fungeret som en god platform at komme frem på. Maria Carelse forklarede, at årsagen, til at samarbejdet var opgivet, var økonomisk. Pengene var i stedet gået til at finansiere den nye medarbejder på fuld tid. Det havde været et prioriteringsspørgsmål, da vi ikke har råd til alting. Et tredje spørgsmål gik på de social medier, om WMD har på Facebook. Ja, der arbejdes på det.

Maria Carelse gjorde derefter rede for overvejelserne om at opgive medlemskabet af WMD og i stedet lave et repræsentantskab, der består af alle WMDs brugere, som kan deltage i årsmødet. Spørgsmålet er hvordan man identificere, hvem der kan deltage i årsmødet og hvem der skal indkaldes. Fra forsamlingen blev der advaret mod en indviklet struktur med stormøder, der vælger repræsentanter til et repræsentantskab, der igen vælger en bestyrelse. Der arbejdes videre med vedtægtsændringer, som kan fremlægges på årsmødet næste år. Ændringerne skal i giver fald også godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg.
Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2009
Kasserer Annette Sørensen Bellaoui gennemgik årsrapporten. Årets resultat for 2009 på 143.638 kr. udgøres for 100.000 kroners vedkommende af det beløb, der var afsat til ’Provinspuljen’ i 2009 og som søges overført til 2010. Det resterende overskud på 43.638 kr. vil indgå i egenkapitalen som buffer mod uforudsete hændelser o.l. Beløbet skyldes i alt væsentligt, at der ikke var ansat en ny medarbejder på fuld tid i alle de måneder, der var budgetteret med.
Årsrapporten blev godkendt.

Ad. 4. Indkomne forslag
Der var ingen forslag.

Ad. 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2010
Flemming Harrev fremlagde budgettet, der er på 2.218.151 kr. i 2010. Heri indgår der bl.a. 100.000 kr. ubrugte midler, der var afsat til Provinspuljen i 2009, 155.750 kr. til en showcase i Berlin og 65.000 kr., der er bevilget til projektet ’Verden til Vestjylland’. Budgettet i øvrigt følger de aktivitetsområder og støtteordninger, der indgår i den 4-årige driftsaftale med Statens Kunstråds Musikudvalg.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 6. Valg af formand
Maria Carelse blev enstemmigt genvalgt som formand.

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bjonko Stosic, Karsten Højen, Peter Suwalski og Tin Soheili blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig valgperiode (til foråret 2012).

Ad. 8. Valg af suppleanter
Tom Mollerup blev valgt som suppleant for en 2-årig valgperiode (til foråret 2012).

Ad. 9. Valg af ekstern revisor
Mogens Olsen, Dansk Revision, blev valgt.

Ad. 10.  Eventuelt
Intet.